Бюлетин


СТАНОВИЩЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ПОВОД ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

(прието в заседание, проведено на 22.07.2016 г.)

          Във връзка с приетия на първо четене от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Висшият адвокатски съвет изразява следното принципно становище:

          Адвокатурата е призвана да защитава правата и свободите на гражданите и юридическите лица. Водени от този принцип, адвокатите винаги са поставяли на първо място защитата на тези свободи и права и интересите на обществото.

          Висшият адвокатски съвет нееднократно и последователно е изразявал становището си по приетата от Народното събрание актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и предлаганите изменения и допълнения на ЗСВ. Внесените изменения не решават основните проблеми и не могат да доведат до ефективна защита на правата на гражданите и юридическите лица. Убедени сме, че предлаганите изменения и допълнения няма да доведат до прокламираната кардинална реформана съдебната власти съдебната система, а напротив – ще задълбочат кризата в тях и проблемите в правораздаването.

          Предлаганите изменения в частта за конкурсите, атестациите, командироването на магистрати, новите правомощия на Инспектората към ВСС и т.н. ще доведат до опасно капсулиране на съдебната власт. Липсват гаранции за достъп до магистратските професии на външни за системата лица. Продължава и подценяването на изискванията за придобиване на юридическа правоспособност, което в дългосрочен план ще задълбочи съществуващата криза във всички правни сфери и най-вече в правораздавателната дейност.

          Категорични сме, че ефективнареформа в съдебната власт и постигането на качествено правораздаване не може да се постигне без незабавни адекватни промени в процесуалните закони и свързанотос тяхзаконодателство.

           Конституционният модел на организация и функциониране на съдебната власт предопределя задълбочаване на кризата в правораздаването поради противоречието с основния принцип, че всяка власт в т.ч. и съдебната, произтича от нейния суверен – народа. С измененията и допълненията на КРБ в глава „Съдебна власт“и в предложените изменения и допълнения на ЗСВ на българския народ не е предоставена пълноценна конституционна възможност да участва в прякото формиране на съдебната власт чрез избор и сменяемост на съдиии прокурори.

           Българското общество има очевиднаи болезненанеобходимост от бързо, ефективно и справедливо правораздаване. Като професионалисти и основни участници в този процес заявяваме, че предлаганите изменения и допълнения в ЗСВ по никакъв начин няма да удовлетворят тази необходимост.

                                                                                                                                                 ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 
Курс за придобиване на правоспособност като медиатор


Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за придобиване на правоспособност като медиатор за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4 на 27,28,29 октомври 2016 г. /четвъртък, петък и събота/ и на 03,04 и 05 ноември 2016 г. /четвъртък, петък и събота/ от 9,00 часа до 18,00 часа всеки ден.
Лектори ще бъдат адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова.
Записването за курса ще се извършва на телефони 02-9801092, 02-9802492 и 0885-172777 до изчерпване на местата. Необходимо е да се посочат трите имена и личния номер на адвокат.
Таксата за участие е в размер на 200 лева и се внася след записване на участника по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” в „Уникредит Булбанк”:

IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918
BIC: UNCRBGSF

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра -coa@abv.bg.
Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара. В таксата са включени по две кафе-паузи на ден.ЮНИ

29.06.2016 г. (сряда) от 14,00 часа до 17,00 часа
Тема: „Застрахователните договори по новия КЗ и относимата практика на ВКС“
Лектор: съдия Емилия Василева

 

 


 


 

 

 

Център за обучение на адвокати ,,Кръстю Цончeв"

Фондация „Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев" е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на Закона за адвокатурата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Вписана е в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на 16 декември 2005 година с решение на Софийски градски съд по фирмено дело No.14158/2005 за неопределен срок.
Фондацията e юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла ЗЮЛНЦ.

прочетете повече

RSS FEED