Бюлетин

Уважаеми колеги,

Семинарът на тема "Събиране и вземания от чужбина" , който ще се проведе на 18.05.2016 г. от 13,00 часа вместо обявения преди това час от 14,00 ч.

 
Курс за придобиване на правоспособност като медиатор


Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за придобиване на правоспособност като медиатор за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4 на 16,17,18 юни 2016 г. /четвъртък, петък и събота/ и на 23,24 и 25 юни 2016 г. /четвъртък, петък и събота/ от 9,00 часа до 18,00 часа всеки ден.
Лектори ще бъдат адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова.
Записването за курса ще се извърши в периода 17.05.2016 г. – 27.05.2016 г. на тел. 02-9801092, 02-9802492 и 0885-172777 до изчерпване на местата. Необходимо е да се посочат трите имена и личния номер на адвокат.
Таксата за участие е в размер на 200 лева и се внася след записване на участника, но не по-късно от 31.05.2016 г. по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” в „Уникредит Булбанк”:

IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918
BIC: UNCRBGSF

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра -coa@abv.bg.
Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара. В таксата са включени по две кафе-паузи на ден.
Следващият курс за придобиване на правоспособност като медиатор ще се проведе през месец септември 2016 г.

Курс за подготовка по специализиран правен английски език за адвокати


          Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за подготовка по специализиран правен английски език за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4 в два модула по 30 учебни часа всеки.
          Лектор ще бъде проф. дфн Тодор Шопов.
          Първият модул е на 10,17 и 24 юни 2016 г. от 9,00 часа до 18,00 часа всеки от дните. Вторият модул ще се проведе през месец септември 2016 г., като датите ще бъдат уточнени своевременно.
Записването за курса ще се извърши в периода 01.04.2016 г. – 30.04.2016 г. на тел. 02-9801092, 02-9802492 и 0885-172777 до изчерпване на местата. Необходимо е да се посочат трите имена и личния номер на адвокат.    
          За записването кандидатът трябва да представи копие от документ за владеене на английски език или рецензия от изпълнение на тест Dialang, който е безплатен и се провежда онлайн в интернет.
Таксата за участие е в размер на 300 лева и се внася след записване на участника, но не по-късно от 15.05.2016 г. по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” в „Уникредит Булбанк”:

 
IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918
BIC: UNCRBGSF

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра -coa@abv.bg.
Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара. В таксата са включени учебник, помощни материали и по две кафе-паузи на ден.
Завършилите успешно курса ще получат документ за владеене на езика ниво В1 по ОЕРР.

 

 Семинари в сградата на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"

МАЙ

10.05.2016 г. (вторник) 14.00 ч. НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
Тема „Адвокатската пледоария в наказателния процес“
Лектори: адв. Хари Хараламбиев


11.05.2016 г. (сряда) 14.00 ч. НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
Тема: ТР № 4/2014, ОСГК; ТР № 8/2014 г. ОСГК. Способи за придобиване право на собственост. Защита на правото на собственост.
Лектори: съдия Теодора Гроздева


12.05.2016 г. (четвъртък) 14.00 ч. НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
Тема: Актуална практика при искове по чл. 134 и чл. 135 ЗЗД
Лектор: съдия Красимир Машев


17.05.2016 г. (вторник) 14.00 ч. ИМА СВОБОДНИ МЕСТА                          Тема „Отговорност на юридическите лица по чл. 83а и сл. от ЗАНН “
Лектори: доц. Ралица Илкова


18.05.2016 г. (сряда) 13.00 ч. НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА                         Тема: „Събиране на вземания от чужбина“
Лектор: съдия Николай Ангелов


19.05.2016 г. (четвъртък) 14.00 ч. ИМА СВОБОДНИ МЕСТА
Тема „Защита на личните данни. Международен трансфер на лични данни.“
Лектор: адв. Диляна Гитева


30.05.2016 г. (понеделник) 14.00 ч. НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
Тема „Арбитражна компетентност – основание, проверки и последици от липсата й“
Лектори: Ружа Иванова – Арбитър в Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата


31.05.2016 г. (вторник) 14.00 ч. НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
Тема „Специфични особености на арбитражното производство и на арбитражното решение“
Лектори: Ружа Иванова – Арбитър в Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата


Център за обучение на адвокати ,,Кръстю Цончeв"

Фондация „Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев" е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на Закона за адвокатурата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Вписана е в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на 16 декември 2005 година с решение на Софийски градски съд по фирмено дело No.14158/2005 за неопределен срок.
Фондацията e юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла ЗЮЛНЦ.

прочетете повече

RSS FEED