Потърсете ни: 02/980 1092

Официален уебсайт на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"

Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на Закона за адвокатурата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Вписана е в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на 16 декември 2005 година с решение на Софийски градски съд по фирмено дело No.14158/2005 за неопределен срок.

Фондацията e юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла ЗЮЛНЦ.