Бюлетин


 
Курс за придобиване на правоспособност като медиатор


Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за придобиване на правоспособност като медиатор за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4 на 16,17,18 юни 2016 г. /четвъртък, петък и събота/ и на 23,24 и 25 юни 2016 г. /четвъртък, петък и събота/ от 9,00 часа до 18,00 часа всеки ден.
Лектори ще бъдат адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова.
Записването за курса ще се извърши в периода 17.05.2016 г. – 27.05.2016 г. на тел. 02-9801092, 02-9802492 и 0885-172777 до изчерпване на местата. Необходимо е да се посочат трите имена и личния номер на адвокат.
Таксата за участие е в размер на 200 лева и се внася след записване на участника, но не по-късно от 31.05.2016 г. по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” в „Уникредит Булбанк”:

IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918
BIC: UNCRBGSF

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра -coa@abv.bg.
Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара. В таксата са включени по две кафе-паузи на ден.
Следващият курс за придобиване на правоспособност като медиатор ще се проведе през месец септември 2016 г.

Курс за подготовка по специализиран правен английски език за адвокати


          Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за подготовка по специализиран правен английски език за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4 в два модула по 30 учебни часа всеки.
          Лектор ще бъде проф. дфн Тодор Шопов.
          Първият модул е на 10,17 и 24 юни 2016 г. от 9,00 часа до 18,00 часа всеки от дните. Вторият модул ще се проведе през месец септември 2016 г., като датите ще бъдат уточнени своевременно.
Записването за курса ще се извърши в периода 01.04.2016 г. – 30.04.2016 г. на тел. 02-9801092, 02-9802492 и 0885-172777 до изчерпване на местата. Необходимо е да се посочат трите имена и личния номер на адвокат.    
          За записването кандидатът трябва да представи копие от документ за владеене на английски език или рецензия от изпълнение на тест Dialang, който е безплатен и се провежда онлайн в интернет.
Таксата за участие е в размер на 300 лева и се внася след записване на участника, но не по-късно от 15.05.2016 г. по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” в „Уникредит Булбанк”:

 
IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918
BIC: UNCRBGSF

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра -coa@abv.bg.
Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара. В таксата са включени учебник, помощни материали и по две кафе-паузи на ден.
Завършилите успешно курса ще получат документ за владеене на езика ниво В1 по ОЕРР.

 

МЕДИЦИНСКАТА ОТГОВОРНОСТ

(ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА и ЗАСТРАХОВКАТА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“)

2014 – 2016 г.

ДВЕ ГОДИНИ ПО-КЪСНО

ПЕТЪК24 ЮНИ 2016 г.

 

СОФИЯБЪЛГАРИЯ

Семинар, организиран съвместно от Международния съюз на адвокатите (UIA), Висшия адвокатски съвет(ВАдвС) и Софийския адвокатски съвет(САС),

с любезното съдействие на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” и ЦОА „Кр. Цончев”

 

Въведение

Медицинската отговорност, разглеждана интегрално в гражданското право, в наказателното право, в административното право и в дисциплинарните производства, при застраховката „Професионална отговорност“ на лекари, медицински работници и здравни заведения, както и законодателното развитие на проблема остават във фокуса на практикуващите адвокати. Преди две години по темата за  „Лекарска (медицинска) грешка” бяха изразени мнения от представители на българската адвокатура, на адвокати от страни от Европейския съюз и от Международния съюз на адвокатите (UIA), също и на изявени представители на доктрината, на съдии и експерти-медици. Къде сме днес? Какво се промени оттогава? Как стоят въпросите, свързани със задължителната застраховка на практикуващите медици и на здравните заведения? На тези и много други въпроси предстои да потърсим отговор на 24 юни 2016 г. Отново отговорите ще търсим заедно с представители на различни юридически професии – адвокати, съдии и научни работници, заедно с лекари и застрахователи – ще търсим многообразието и различните гледни точки. Голямата цел на този семинар е да се получи активна връзка между лектори и слушатели, от който да се родят идеи за по-доброто практическо решаване на проблемите, свързани с „Лекарската (медицинска) грешка“ и застраховката „Професионална отговорност“ в практиката и в законодателството.

 

Петък 24 юни 2016 г.

 

 

09:00 – 09:30

 

РЕГИСТРАЦИЯ на участниците – Аудитория 272-ра на СУ „Св. Климент Охридски”, София

 

09:30 – 10:00

 

 

ПРИВЕТСТВИЯ от:

адв. Жан-Жак Уетвилер - президент на UIA, Адвокатско дружество „UGGC Avocats”, Париж, Франция

Лозан Пановпредседател на Върховния касационен съд

Данаил Кирилов председател на Правната комисия на 43-то Народното събрание, адвокат от Софийската адвокатска колегия

адв. Ралица Негенцова  председател на Висшия адвокатски съвет

адв. Петър Китанов  председател на Софийската адвокатска колегия

 

 

 

10:00 – 11:15

 

 

ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМА „Лекарска (медицинска) грешка” – развитие на нормативна уредба и на съдебна практика след семинара от 2014 г.

 

Mодератор:  проф. д-р ю.н. Йонко Кунчев

 

Лектори:

проф. д-р Дарина Зиновиева, Институт за държавата и правото към БАН, адвокат от Софийската адвокатска колегия, член на „Правния съвет” на Президента на Република България

Преглед на промените в законодателството при медицинската отговорност за периода 2014 – 2016 г.”

 

адв. Силви Уелш, автор на изследване върху „Лекарската грешка”, адвокат от Адвокатско дружество „UGGC Avocats”, Париж, Франция:

 

съдия Ангелина Лазарова, Варненски апелативен съд:

Случайност или предопределеност на „лекарската грешка“ – наказателно-правни аспекти, практика, доказване“.

 

доц. д-р Златица Петрова, директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” към Министерство на здравеопазването, България:

Анализ на статистическите данни относно лекарската (медицинската) грешка за периода 2014 – 2016г.”

 

11:15 – 11:45

 

КАФЕ - ПАУЗА

 

11:45 – 13:00

 

ЗАСТРАХОВКАТА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ” при лекарската (медицинската) грешка – за лекари, лечебни заведения, лаборатории

 

Moдератор:  проф. д-р Поля Голева

 

Лектори:

адв. Мария Петрова, адвокат от Софийската адвокатска колегия:

„Гражданско-правна отговорност на лекари, лечебни заведения и лаборатории. Договорна и деликтна отговорност”

 

адв. Oливие Сомон, адвокат от Парижката адвокатска колегия, Франция

 

г-жа Евгения Кало, директор на Дирекция „Правна” в ЗАД „Булстрад ВИГ”:

„Застраховка „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал" – правна уредба, специфики и практика"

 

адв. Красимира Иванова, адвокат от Софийската адвокатска колегия:

Преглед на актуалната съдебна практика във връзка със застраховка „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал"

 

 

13:00 – 14:00

Дискусия

 Семинари в сградата на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"

ЮНИ

 9.06.2016 г. (четвъртък) 14,00 часа
Тема: „Разваляне на двустранни договори по чл. 87 от ЗЗД – материалноправни последици“
Лектор: съдия Красимир Машев

14.06.2016 г. (вторник) 14,00 часа
Тема: „Проблеми на подсъдността при съвместната отговорност на Европейския съюз и на държавите членки.“
Лектори: адв. Станислав Костов

15.06.2016 г. (сряда) 14,00 часа
Тема „Тълк. реш. №8/2014 г. на ОСГК на ВКС. Искове, свързани със спор за собственост при непълноти и грешки в кадастралната карта“
Лектори: съдия Борислав Белазелков


16.06.2016 г. (четвъртък) 14,00 часа
Тема: „Електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги – Регламент 910/2014“
Лектори: проф. д-р Георги Димитров


21.06.2016 г. (вторник) 14,00 часа
Тема: „Специфични спорове и производства, свързани с наследяването“
Лектор: съдия Светлана Калинова


22.06.2016 г. (сряда) 14,00 часа
Тема: „Нищожност на сделките“
Лектори: съдия Стилияна Григорова


23.06.2016 г. (четвъртък) 14,00 часа
Тема: „Упражняване на родителските права и заместващото съгласие“
Лектор: съдия Галя Митова


29.06.2016 г. (сряда) 14,00 часа
Тема: „Застрахователните договори по новия КЗ и относимата практика на ВКС“
Лектор: съдия Емилия Василева


 

 

Център за обучение на адвокати ,,Кръстю Цончeв"

Фондация „Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев" е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на Закона за адвокатурата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Вписана е в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на 16 декември 2005 година с решение на Софийски градски съд по фирмено дело No.14158/2005 за неопределен срок.
Фондацията e юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла ЗЮЛНЦ.

прочетете повече

RSS FEED