Потърсете ни: 02/980 1092

Курс „Наднационални процедури от правото на ЕС за установяване и събиране на частни вземания“

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира курс лекции на тема: „Наднационални процедури от правото на ЕС за установяване и събиране на частни вземания“ с лектор: проф. д-р Маргарита Златарева – доктор по право и преподавател по гражданско процесуално право в НБУ, съдия във Върховния касационен съд (1992-1997 г.), съдия в Конституционния съд на Република България (1997-2006 г.), автор на научна литература и публикации в областта на гражданския процес.

 

Интегрирането на държавите членки в областта на гражданското процесуално законодателство достига своя връх с въвеждането на специфични, единни или хармонизирани процедури в Общността за получаване на съдебен акт по еднакви правила във всички държави-членки, а именно: европейско изпълнително основание – Регламент (ЕО) №805/2004, европейска заповед за плащане – Регламент (ЕО) №1896/2006, европейска процедура за искове с малък материален интерес – Регламент (ЕО) №861/2007, европейска заповед за запор на банкови сметки – Регламент (ЕС) №655/2014.

 

Трансграничното принудително изпълнение на територията на ЕС служи за по-гладкото и стабилно функциониране на вътрешния пазар. Изучаваните процедури в регламентите на ЕС се прилагат от съдилищата на държавите членки при установяване и събиране на частноправни вземания. Постановените съдебни актове могат да се изпълняват в държавата членка по изпълнението без изрично производство.

 

В изучаваните актове на ЕС от второ поколение са използвани регулаторни техники като: въвеждане на циркулиращи изпълнителни титули на цялата територия на ЕС, отменяне на процедурите по изпълняемост, а с това и проверката за ordre public, въвеждане на минимални процедурни стандарти в производството по постановяване на съдебните актове като изпълнителни основания, стандартизиране на самите изпълнителни основания – пряко приложими за всеки правораздавателен орган във всяка държава-членка.

 

Целта на лекциите е изучаването на тези правила, създадени с процесуални регламенти на ЕС, които са пряко приложимо право за всеки правораздавателен орган във всяка държава членка и инструмент за трансгранично събиране на вземания за всеки кредитор на територията на ЕС – една област все още не добре позната за много практикуващи юристи.

 

Курсът ще се провежда в гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4 (Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“).

 

График на курса:

 

2 октомври 2018 г. от 13:30 ч. до 16:45 ч.: „Общ преглед на трансграничното принудително изпълнение на територията на ЕС.Регламент (ЕО)№805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание при  безспорни вземания –  цел и предметен обхват“

 

4 октомври 2018 г. от 13:30 ч. до 16:45 ч.: „Актове, които могат да се удостоверяват в България като ЕИО. Издаване на удостоверението за ЕИО и поправянето му. Изпълнение в България на ЕИО, издадено в друга държава членка – издаване на изпълнителен лист“

 

11 октомври 2018 г. от 12:00 ч. до 15:15 ч.: „Европейска процедура за искове с малък материален интерес по Регламент (ЕО)№861/2007. Издаване на изпълнителен лист въз основа на решение по европейска процедура за искове с малък материален интерес. Основания за отказ“

 

18 октомври 2018 г. от 13:30 ч. до 16:45 ч.: „Обжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист по Регл.№805/2004 и по Регл.№861/2007. Спиране или ограничаване на изпълнението“

 

25 октомври 2018 г. от 13:30 ч. до 16:45 ч.: „Европейска заповед за плащане по Регламент (ЕО) №1896/2006 – понятие. Издаване на ЕЗП в България – компетентен съд, производство“

 

6 ноември 2018 г. от 13:30 ч. до 16:45 ч.: „Преглед на ЕЗП като защитно производство за длъжника. Изпълнение в България въз основа на ЕЗП. Изпълнителен лист.  Обжалване“

 

8 ноември 2018 г. от 13:30 ч. до 16:45 ч.: „Eвропейска заповед за запор на банкови сметки – Регламент (ЕС) №655/2014 – обхват, издаване в България. Изпълнение на ЕЗ на банкови сметки в България. Средства за правна защита“

 

Срокът за записване за участие в курса е до 21.09.2018 г. Записването става на електронната поща coa@abv.bg и на тел. 02/980 10 92, като трябва да посочите Вашите три имена, адвокатска колегия, телефон и електронна поща за контакт. Курсът стартира на 02.10.2018 г. и ще се провежда в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ (гр. София, ул. „Калоян“ 8, ет. 4).

 

--------------------