Потърсете ни: 02/980 1092

Курсове по медиация

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ е одобрена и сертифицирана от Министерство на правосъдието на Република България обучителна организация за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност като медиатор. Курсовете за обучение  са със съдържание и методология съгласно  изискванията на НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора ,издадена от министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр. 26от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г., доп. ДВ, бр. 29 от 8.04.2011 г.

Медиацията е един от алтернативните способи за извънсъдебно разрешаване на спорове. Тя е правно регламентирана със Закон за медиацията (Обн. ДВ бр.110 от 17 декември 2004г., изм. ДВ бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г.).

Курсовете са с обща продължителност 6 дни по 10 учебни часа – общо 60 часа, разпределени в три панела /Първо ниво; Второ ниво, Практикум/ по два дни всеки. Обучението в Първо и Второ ниво включва теоретична и практическа част. По време на Практикумите се провеждат само симулирани медиации.

Теоретичната част е 30 учебни часа и включва задължителните теми, посочени в  приложението към наредбата, за основното обучение, а именно:

Въведение в медиацията – понятие за конфликт, правни способи за решаване на спорове; понятие за съдебна и извънсъдебна спогодба, понятие за медиация, приложение, критерии за допустимост; участници в процедурата по медиация; правомощия на съда; принципи на медиацията; процедурни и етични правила при провеждане на медиация и други;

Процедура по медиация – откриване, спиране и прекратяване на медиацията; фази и етапи на процедурата; роля и функция на медиатора и методи за подобряване на комуникацията; стратегии за справяне с проблемни ситуации; споразумение и други;

Медиация по отделните видове спорове – сравнително-правен преглед на законодателството и практиката по приложение на медиацията; специфика на процедурата по медиация при отделните видове спорове.

Практическата част е 30 учебни часа. Включва индивидуални занимания и практически семинари в група като се осигурява  възможност на всеки обучаван да бъде медиатор в минимум 3 симулации; да бъде, страна по спор, разрешаван чрез медиация и наблюдател в разиграваните ролеви игри.

Изпит: два теста-при завършване на първо и второ ниво от обучението; събеседване по конспект и практически изпит.

При успешно завършване на обучението, включващо минимум 80% присъствие в часовете от обучението и успешно полагане на предвидените изпити, получавате удостоверение за медиатор, с което можете да се впишете в Единния регистър на медиаторите към министерство на правосъдието.

Цената на курса е 285 лв. Предстоящите курсове се обявяват на сайта (в раздела “Календар”) и на Фейсбук страницата ни.

Лектори на курсовете по медиация на ЦОА „Кръстю Цончев“ са адвокат Албена Пенова и доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК.