Потърсете ни: 02/980 1092

Българско законодателство

Учредителен акт на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на Фондация Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

Днес, 25 ноември 2005 година, Висшият адвокатски съвет, със седалище и адрес на управление град София, ул. “Калоян” № 1-А, на основание чл. 28, чл. 121, ал. 2 и чл. 122, ал. 1, т. 9 от Закона за адвокатурата (ЗА), чл. 33 и следващите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

УЧРЕДЯВА ФОНДАЦИЯ:

Чл. 1. Наименованието на фондацията е Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

Чл. 2. Седалище и адрес на управление – град София, район “Триадица”, улица “Калоян” № 1-А.
Чл. 3. Фондацията се учредява за неопределен срок.
Чл. 4. Фондацията се определя като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на чл. 2, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.
Чл. 5. Цели на фондацията:
1. Обучение, поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите.
2. Обучение на младши и новоприети адвокати и кандидати за адвокати.
3. Подготовка на адвокатите за прилагане правото на Европейския съюз, запознаване с международното право и правото на други държави.
4. Осъществяване на международни контакти и сътрудничество със сходни организации.
5. Развитие и подпомагане на научната дейност в областта на правните и сходни науки.
Чл. 6. Средства за постигане нацелите и прадмет на стопанска дейност.
ал. 1. Средства за постигане нацелите:
1. Организация и провеждане на семинари, лекционни курсове и други форми на обучение.
2. Организиране и подпомагане издаването и разпространението на специализирана правна литература.
3. Сътрудничество и участие в сходни български, чуждестранни и международни организации и институции.
4. Разработване и участие в програми за набиране на средства от местни, чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица за постигане на целите на фондацията, за осигуряване и реализиране на нейната дейност, програми и проекти.
ал. 2. Предмет на стопанска дейност:
За постигане на целите си фондацията може да осъществява стопанска дейност при спазване изискванията и условията на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ със следния предмет:
Организиране и поддържане на център за обучение на младши, новоприети адвокати и кандидати за адвокати, на действащи адвокати, както и на други форми за обучение, поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите; провеждане на конференции, семинари, лекционни курсове, симпозиуми; информационна и издателска дейност за осъществяване целите на фондацията.
Чл. 7. Имущество.
ал. 1. Имуществото на фондацията се формира от:
1. Имущество, предоставено с учредителния акт. За постигане целите на фондацията Висшият адвокатски съвет предоставя безвъзмездно сумата от     10 000 лв., вложена в ТБ “Булбанк” АД.
2. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица.
3. Субсидии, помощи, спонсорство и други доходи.
4. Придобиване на имущество по възмездни сделки.
5. Доходи от собствена дейност, осъществявана по предвидения от закона ред.
ал. 2. Имуществото на фондацията се състои от парични средства в левове и чуждестранна валута; ценни книжа; право на собственост и вещни права върху вещи; вземания; права върху обекти на интелектуалната собственост; други права и задължения.
Чл. 8. Органи на фондацията.
ал. 1. Органът на фондацията е управителен съвет.
ал. 2. Управителният съвет се състои от 5 (петима) членове, действащи адвокати към момента на избора, от които единият хабилитиран по правни науки.
ал. 3. Определянето на състава и избирането на управителния съвет се извършва от учредителя.
ал. 4. В състава на управителния съвет може да бъде избирано лице, което не е в роднински връзки по права, съребрена линия или по сватовство и не е съпруг(а) на друг член на съвета.
ал. 5. Управителният съвет се избира за срок от 5 години.
ал. 6. Мандатът на член ан управителния съвет може да бъде прекратен предсрочно в случаите на:
а) напускане на собствено желание;
б) трайна невъзможност за участие в работата на управителния съвет за повече от 6 месеца;
в) при загубване качеството на адвокат;
г) смърт или поставяне под запрещение.
ал. 7. При предсрочно прекратяване на мандата на член на управитения съвет се избира нов член, който довършва мандата му.
Чл. 9. Представителство.
Управителният съвет избира от своя състав председател, който представлява фондацията.
Чл. 10. Дейност на управителния съвет.

ал. 1. Управителният съвет взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от половината от членовете му.
ал. 2. Решенията на управителния съвет се приемат с обиновено мнозинство от присъстващите, а решенията, свързани с разпореждане с имущество на фондацията, се приемат с единодушие от всички членове.
ал. 3. Разпореждането с недвижими имоти и вещни права, собственост на фондацията, се извършва след предварително писмено разрешение на Висшия адвокатски съвет.
ал. 4. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя или от двама от членовете му чрез писмена покана, връчена на членовете на управителния съвет най-малко пет дни преди датата на насроченото заседание. Поканата може да бъде отправена и по телефон, факс или по електронен път. Поканата трябва да съдържа дневния ред, мястото, датата и часа на заседанието.
ал. 5. Заседанията на управителния съвет се провеждат най-малко веднъж месечно.
ал. 6. Управителнят съвет води протоколна книга, в която се съхраняват водените протоколи от заседанията. Протоколите за заседанията се водят и подписват от председателя или от определен от управителния съвет негов член.
ал. 7. По въпроси невключени в предварително обявения дневен ред могат да бъдат вземани решения само с единодушие на всички членове.
ал. 8. Председателят и Главният секретар на Висшя адвокатски съвет могат да участват в заседанията на управителния съвет.
Чл. 11. Правомощия на управителния съвет:
1. Изготвя и предлага за утвърждаване от Висшя адвокатски съвет учабните планове и програми за дейността и развитието на Центъра заобучние на адвокати.
2. Приема правилник за дейността на Центъра за обучение на адвокати.
3. Създава изпълнителни и помощни длъжности и звена и определя състава и правомощията им. Изготвя щатно разписание въз основа на утвърдения от Висшия адвокатски съвет бюджет.
4. Ежегодно изготвя и представя на Висшия адвокатски съвет за утвърждаване годишен отчет за дейността, годишен финансов и счетоводен отчет и проект за годишен бюджет.
5. Взема решение за назначаване и освобождаване на служителите и за сключване и прекратяване на гражданските договори.
6. Решава всички текущи въпроси във връзка с дейността.
7. Определя лектори и обучаващи специалисти от страната и чужбина, сключва и прекратява договорите с тях.
Чл. 12. Книги на фондацията.
ал. 1. Фондацията води и съхранява Протоколна книга за заседанията на управителния съвет, Книга за даренията и завещанията, задължителните счетоводни книги.
ал. 2. Всички книги на фондацията се съхраняват в канцеларията и са достъпни за членовете на управителния съвет и членовете на Висшия адвокатски съвет.
ал. 3. Фондацията води счетоводство съгласно изискванията на действащото законодателство.
Чл. 13. Прекратяване и ликвидиране на фондацията.
ал. 1. Фондацията се прекратява в случаите посочени в закона. В случаите на прекратяване с ликвидация имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, преминава в собственост на Висшия адвокатски съвет, който отговаря към трети лица до размера на полученото имущество.
ал. 2. Ликвидаторът се определя с решение на управителния съвет по предложение на Висшия адвокатски съвет.
Чл. 14. Общи разпоредби.
ал. 1. Висшият адвокатски съвет осъществява цялостен контрол върху дейността на фондацията.
ал. 2. Правомощията по този учредителен акт на Висшия адвокатски съвет са запазени права по смисъла на чл. 36 от ЗЮЛНЦ.
ал. 3. За неуредени с този акт въпроси се прилага действащото законодателство и решенията на Висшия адвокатски съвет.
Настоящият учредителен акт е приет единодушно с Решение № 399 на редовното заседание на Висшия адвокатски съвет на 28 октомври 2005 година.

УЧРЕДИТЕЛ:
За Висшия адвокатски съвет
адв. Траян Марковски – Председател
Препис-извлечение от решение №……………. на редовното заседание на
Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година.

П Р О Т О К О Л

от заседание на Висшия адвокатски съвет

 Днес, 25.11.2005 г., в гр. София се проведе заседание на Висшия адвокатски съвет, на което присъстваха членовете на Съвета, както следва:
1. Траян Марков Марковски – председател
2. Румен Николов Гарчев
3. Георги Атанасов Бакърджиев
4. Ангел Кръстев Ангелов
5. Васил Цветанов Петров
6. Даниела Димитрова Методиева
7. Драгомир Георгиев Димов
8. Константин Захариев Дичев
9. Иван Дончев Бораджиев
10. Петър Кирилов Петров
11. Румяна Петрова Лечева
12. Стефан Христов Ботев
13. Божидар Константинов Кънчев
14. Георги Тодоров Гатев
15. Даниела Стефанова Доковска

Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Учредяване на фондация за осъществяване на дейност в частна полза.
2. Приемане на учредителен акт.
3. Избор на Управителен съвет на фондация “Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.
4. Други.

Членовете на Висшия адвокатски съвет са съгласни събранието да бъде проведено при посочения дневен ред.

След направени разисквания Висшият адвокатски съвет взе следните решения:
1. Учредява фондация “Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” с акт за дарение на сумата от 10 000 лв., вложена в ТБ “Булбанк” АД.
2. Приема учредителен акт на фондация “Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, както следва:

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на Фондация Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

Днес, 25 ноември 2005 година, Висшият адвокатски съвет, със седалище и адрес на управление град София, ул. “Калоян” № 1-А, на основание чл. 28, чл. 121, ал. 2 и чл. 122, ал. 1, т. 9 от Закона за адвокатурата (ЗА), чл. 33 и следващите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

УЧРЕДЯВА ФОНДАЦИЯ:

Чл. 1. Наименованието на фондацията е Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.
Чл. 2. Седалище и адрес на управление – град София, район “Триадица”, улица “Калоян” № 1-А.
Чл. 3. Фондацията се учредява за неопределен срок.
Чл. 4. Фондацията се определя като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на чл. 2, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.
Чл. 5. Цели на фондацията:
1. Обучение, поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите.
2. Обучение на младши и новоприети адвокати и кандидати за адвокати.
3. Подготовка на адвокатите за прилагане правото на Европейския съюз, запознаване с международното право и правото на други държави.
4. Осъществяване на международни контакти и сътрудничество със сходни организации.
5. Развитие и подпомагане на научната дейност в областта на правните и сходни науки.
Чл. 6. Средства за постигане нацелите и прадмет на стопанска дейност.
ал. 1. Средства за постигане нацелите:
1. Организация и провеждане на семинари, лекционни курсове и други форми на обучение.
2. Организиране и подпомагане издаването и разпространението на специализирана правна литература.
3. Сътрудничество и участие в сходни български, чуждестранни и международни организации и институции.
4. Разработване и участие в програми за набиране на средства от местни, чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица за постигане на целите на фондацията, за осигуряване и реализиране на нейната дейност, програми и проекти.
ал. 2. Предмет на стопанска дейност:
За постигане на целите си фондацията може да осъществява стопанска дейност при спазване изискванията и условията на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ със следния предмет:
Организиране и поддържане на център за обучение на младши, новоприети адвокати и кандидати за адвокати, на действащи адвокати, както и на други форми за обучение, поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите; провеждане на конференции, семинари, лекционни курсове, симпозиуми; информационна и издателска дейност за осъществяване целите на фондацията.
Чл. 7. Имущество.
ал. 1. Имуществото на фондацията се формира от:
1. Имущество, предоставено с учредителния акт. За постигане целите на фондацията Висшият адвокатски съвет предоставя безвъзмездно сумата от     10 000 лв., вложена в ТБ “Булбанк” АД.
2. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица.
3. Субсидии, помощи, спонсорство и други доходи.
4. Придобиване на имущество по възмездни сделки.
5. Доходи от собствена дейност, осъществявана по предвидения от закона ред.
ал. 2. Имуществото на фондацията се състои от парични средства в левове и чуждестранна валута; ценни книжа; право на собственост и вещни права върху вещи; вземания; права върху обекти на интелектуалната собственост; други права и задължения.
Чл. 8. Органи на фондацията.
ал. 1. Органът на фондацията е управителен съвет.
ал. 2. Управителният съвет се състои от 5 (петима) членове, действащи адвокати към момента на избора, от които единият хабилитиран по правни науки.
ал. 3. Определянето на състава и избирането на управителния съвет се извършва от учредителя.
ал. 4. В състава на управителния съвет може да бъде избирано лице, което не е в роднински връзки по права, съребрена линия или по сватовство и не е съпруг(а) на друг член на съвета.
ал. 5. Управителният съвет се избира за срок от 5 години.
ал. 6. Мандатът на член ан управителния съвет може да бъде прекратен предсрочно в случаите на:
а) напускане на собствено желание;
б) трайна невъзможност за участие в работата на управителния съвет за повече от 6 месеца;
в) при загубване качеството на адвокат;
г) смърт или поставяне под запрещение.
ал. 7. При предсрочно прекратяване на мандата на член на управитения съвет се избира нов член, който довършва мандата му.
Чл. 9. Представителство.
Управителният съвет избира от своя състав председател, който представлява фондацията.
Чл. 10. Дейност на управителния съвет.

ал. 1. Управителният съвет взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от половината от членовете му.
ал. 2. Решенията на управителния съвет се приемат с обиновено мнозинство от присъстващите, а решенията, свързани с разпореждане с имущество на фондацията, се приемат с единодушие от всички членове.
ал. 3. Разпореждането с недвижими имоти и вещни права, собственост на фондацията, се извършва след предварително писмено разрешение на Висшия адвокатски съвет.
ал. 4. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя или от двама от членовете му чрез писмена покана, връчена на членовете на управителния съвет най-малко пет дни преди датата на насроченото заседание. Поканата може да бъде отправена и по телефон, факс или по електронен път. Поканата трябва да съдържа дневния ред, мястото, датата и часа на заседанието.
ал. 5. Заседанията на управителния съвет се провеждат най-малко веднъж месечно.
ал. 6. Управителнят съвет води протоколна книга, в която се съхраняват водените протоколи от заседанията. Протоколите за заседанията се водят и подписват от председателя или от определен от управителния съвет негов член.
ал. 7. По въпроси невключени в предварително обявения дневен ред могат да бъдат вземани решения само с единодушие на всички членове.
ал. 8. Председателят и Главният секретар на Висшя адвокатски съвет могат да участват в заседанията на управителния съвет.
Чл. 11. Правомощия на управителния съвет:
1. Изготвя и предлага за утвърждаване от Висшя адвокатски съвет учабните планове и програми за дейността и развитието на Центъра заобучние на адвокати.
2. Приема правилник за дейността на Центъра за обучение на адвокати.
3. Създава изпълнителни и помощни длъжности и звена и определя състава и правомощията им. Изготвя щатно разписание въз основа на утвърдения от Висшия адвокатски съвет бюджет.
4. Ежегодно изготвя и представя на Висшия адвокатски съвет за утвърждаване годишен отчет за дейността, годишен финансов и счетоводен отчет и проект за годишен бюджет.
5. Взема решение за назначаване и освобождаване на служителите и за сключване и прекратяване на гражданските договори.
6. Решава всички текущи въпроси във връзка с дейността.
7. Определя лектори и обучаващи специалисти от страната и чужбина, сключва и прекратява договорите с тях.
Чл. 12. Книги на фондацията.
ал. 1. Фондацията води и съхранява Протоколна книга за заседанията на управителния съвет, Книга за даренията и завещанията, задължителните счетоводни книги.
ал. 2. Всички книги на фондацията се съхраняват в канцеларията и са достъпни за членовете на управителния съвет и членовете на Висшия адвокатски съвет.
ал. 3. Фондацията води счетоводство съгласно изискванията на действащото законодателство.
Чл. 13. Прекратяване и ликвидиране на фондацията.
ал. 1. Фондацията се прекратява в случаите посочени в закона. В случаите на прекратяване с ликвидация имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, преминава в собственост на Висшия адвокатски съвет, който отговаря към трети лица до размера на полученото имущество.
ал. 2. Ликвидаторът се определя с решение на управителния съвет по предложение на Висшия адвокатски съвет.
Чл. 14. Общи разпоредби.
ал. 1. Висшият адвокатски съвет осъществява цялостен контрол върху дейността на фондацията.
ал. 2. Правомощията по този учредителен акт на Висшия адвокатски съвет са запазени права по смисъла на чл. 36 от ЗЮЛНЦ.
ал. 3. За неуредени с този акт въпроси се прилага действащото законодателство и решенията на Висшия адвокатски съвет.
Настоящият учредителен акт е приет единодушно с Решение № 399 на редовното заседание на Висшия адвокатски съвет на 28 октомври 2005 година.

УЧРЕДИТЕЛ:
За Висшия адвокатски съвет
адв. Траян Марковски – Председател
Препис-извлечение от решение №…….. на редовното заседание на
Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година.

Избира управителен съвет на фондация “Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” за срок от 5 години, в състав:

1. Траян Марков Марковски
2. Румен Николов Гарчев
3. Даниела Стефанова Доковска
4. Румяна Петрова Лечева
5. Александър Асенов Джеров

Управителния съвет да избере председател на фондация “Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” измежду членовете си.
4. Възлага на Председателя на Висшия адвокатски съвет да подпише необходимите документи за дарението от името на Висшия адвокатски, да подпише Учредителния акт на фондацията и необходимите документи за вписването на фондацията в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Софийски градски съд.

ЧЛЕНОВЕ:
на Висшия адвокатски съвет
1. Траян Марков Марковски ……………………………………………………
2. Румен Николов Гарчев …………………………………………………………
3. Георги Атанасов Бакърджиев ……………………………………………….
4. Ангел Кръстев Ангелов ……………………………………………………….
5. Васил Цветанов Петров ………………………………………………………..
6. Даниела Димитрова Методиева ……………………………………………
7. Драгомир Георгиев Димов ……………………………………………………
8. Константин Захариев Дичев …………………………………………………
9. Иван Дончев Бораджиев ……………………………………………………….
10. Петър Кирилов Петров …………………………………………………………
11. Румяна Петрова Лечева ………………………………………………………..
12. Стефан Христов Ботев ………………………………………………………….
13. Божидар Константинов Кънчев …………………………………………….
14. Георги Тодоров Гатев …………………………………………………………..
15. Даниела Стефанова Доковска ……………………………………………….