Обучения

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че достъпът до лекциите се разрешава само срещу представяне на служебна адвокатска карта. Семинарите в ЦОА „Кръстю Цончев“ са с начален час 14:00 ч.

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ  В СГРАДАТА НА ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4):

 
ЮНИ

 

 

 

1. Дата на провеждане: 20.06.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Тема: „Забранени споразумения – хоризонтални и вертикални. Злоупотреба с господстващо положение. Сливания“ – II част
Лектор: адв. Драгия Драгиев

 

 

 

2. Дата на провеждане: 22-23.06.2017 г. (четвъртък и петък) от 09:00 ч.
Съвместен семинар с НИП, гр. София, ул. „Езкарх Йосиф“ 16
Тема: „Компетентност, признаване и изпълнение по граждански и търговски дела – Регламент 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Европейска заповед за запор на банкови сметки. Европейска заповед за плащане“
Лектори: съдия Дарина Костова и съдия Рената Мишонова-Хальова

 

 

 

3. Дата на провеждане: 27.06.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Уъркшоп за адвокати, организиран съвместно с фондация „Асоциация АНИМУС“
Тема: „Домашно насилие“
Лектор: Катя Кръстанова

 

 

 

4. Дата на провеждане: 29.06.2017 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Финансово управление и контрол на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Институционална и правна рамка-европейска и национална. Предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. Нередности. Финансови корекции. Практика на Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз“

Лектор: гл. ас. д-р Савина Михайлова-Големинова – адвокат от САК

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В СТРАНАТА:

 

 

 

ЮНИ

 

 
1. Дата и място на провеждане: 23.06.2017 г. (петък) от 09:30 ч.
гр. Кърджали, Хотел „Арпезос“, ул. „Републиканска“ 46
Тема: „Право на собственост: 1.1. Способи на придобиване правото на собственост и други вещни права. Защита на собствеността. Собственост и искове между собственици.
1.2. Материалноправни и процесуалноправни аспекти за претенциите за подобрения.
1.3. Правни проблеми по вписванията на актове за прехвърляне на вещни права.
1.4. Владение – признаци; отграничение от търпими и съизволителни действия; придобиване и изгубване; добросъвестност и недобросъвестност; продължаване и присъединяване; искове за защита на нарушено владение. Придобивна давност.
1.5. Владелчески искове – вземания на владелеца срещу собственика. Отношения между съсобственици във връзка с поддържането и подобряването на общата вещ, необходими разноски, подобрения. Право по чл.12, ал.2 ЗН. Предявяване на вземанията.“
Лектор: съдия Калина Анастасова

 

 

 

2. Дата и място на провеждане: 23.06.2017 г. (петък) от 09:30 ч.
гр. Благоевград, Адвокатска колегия, ул. „Полк. Димов“ 1
Тема: „Транспортните престъпления“
Лектор: съдия Красимир Шекерджиев

 

 
3. Дата и място на провеждане: 24.06.2017 г. (събота) от 09:30 ч.
гр. Варна, Фестивален и конгресен център, бул. „Сливница“ 2
Тема: „Практически проблеми при обжалване на задържането по чл. 72 ЗМВР и на задържането от прокурор до 72 часа по чл. 64, ал. 2 от НПК в светлината на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Предпоставки за законосъобразност на мерките за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“ според практиката на Европейския съд по правата на човека“
Лектор: адв. Златка Стефанова

 

 
4. Дата и място на провеждане: 24.06.2017 г. (събота) от 09:30 ч.
гр. Велико Търново, хотел „Премиер“, ул. „Сава Пенев“ 1
Тема: „Критичен анализ на съдебната и арбитражната практика по общите положения за търговските сделки. Сключване, форма и съдържание на търговската сделка. Изпълнение и неизпълнение на търговската сделка. Злоупотребата с право по търговска сделка. Непреодолимата сила и стопанската непоносимост. Лихвтие и неустойката по търговската сделка“
Лектор: адв. Захари Торманов

 

 
5. Дата и място на провеждане: 30.06.17 г. (петък)
АК Хасково
Тема: „Нови моменти в уредбата на отговорността на юридическите лица по чл. 83а и следващите от Закона за административните нарушения и наказания. Практически въпроси на съдебното оспорване на издадените наказателни постановления и електронни фишове“
Лектор: съдия Ваня Вълкадинова

 

 

 

ЮЛИ

 

 
6. Дата и място на провеждане: 08.07.2017 г. (събота)
АК Велико Търново
Тема: „Практически проблеми при обжалване на задържането по чл. 72 от ЗМВР и на задържането от прокурор до 72 часа по чл. 64, ал. 2 от НПК в светлината на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Предпоставки за законосъобразност на мерките за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“ според практиката на Европейския съд по правата на човека“
Лектор: адв. Златка Стефанова

 

 

 

СЕПТЕМВРИ

 

 

 

7. Дата и място на провеждане: 30.09.2017 г. (събота) от 09:30 ч.
Зала на Адвокатска колегия – Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35, ет. 2
Тема: «Потребителският кредит след промените в ДВ, бр. 35/2014 г.»
Лектор: съдия Емилия Василева

 

 

 

8. Дата и място на провеждане: 30.09.2017 г. (събота)
за АК Велико Търново
Тема: „Материалноправни аспекти на делата с правно основание чл. 45 и чл. 49 от ЗЗД. Преглед на съдебната практика“
Лектор: адв. Мария Шаркова

 

 

 

ОКТОМВРИ

 

 

 

9. Дата и място на провеждане: 21.10.2017 г. (събота)
за АК Велико Търново
Тема: «Ревизия на физическите лица. Определяне на паричните потоци – приходи и разходи. Формиране на данъчната основа – практически аспекти. Защита при незаконосъобразни действия на приходната администрация. Обжалване на ревизионните актове»
Лектор: адв. Оля Ботева