Обучения

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че достъпът до лекциите се разрешава само срещу представяне на служебна адвокатска карта. Семинарите в ЦОА „Кръстю Цончев“ са с начален час 14:00 ч.

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ  В СГРАДАТА НА ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4):

 

 

 

МАРТ

 

 

 

 

 • Дата на провеждане: 20.03.2018г. (вторник) от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Неимуществени вреди – справедливост и други проблеми. Практика на ЕСПЧ, на СЕС и на българските съдилища“ 
Лектор: адв. Мария Шаркова, адв. Михаил Екимджиев, адв. Катина Бончева

 

 

 

 • Дата на провеждане: 22.03.2018 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Новите промени в ГПК”

Лектор: съдия Албена Ботева

 

 

 

 • Дата на провеждане: 27.03.2018 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Правни проблеми на косвения иск по чл. 134 ЗЗД“

Лектор: проф. дюн Иван Русчев

 

 

 

 • Дата на провеждане: 29.03.2018 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Реформата в НПК”

Лектор: съдия Галина Захарова

Съвместно със САК

 

 

 

АПРИЛ

 

 

 

 • Дата на провеждане: 03.04.2018 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „ Практики на възложители и изпълнители при прилагането на ЗОП и ППЗОП. Особености при попълване на ЕЕДОП“

Лектор: Нина Илковска

 

 

 

 • Дата на провеждане: 04.04.2018 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Специални умения и стратегии на адвоката при дела с международен елемент. Работа с база данни на ЕС и международни организации, с формуляри, чуди търговски регистри и портали“

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат в САК

 

 

 

 • Дата на провеждане: 12.04.2018 г. от 09:00 ч.

Международен семинар с лектори адвокати от Франция

 

 

 

 • Дата на провеждане: 23-26.04.2018 г. (понеделник-четвъртък) от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Курс за подготовка за адвокатския изпит

 

 

 

МАЙ

 

 

 

 • Дата на провеждане: 02.05.2018 г. (сряда) от 11:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Реформата в НПК”

Лектор: адв. Даниела Доковска

Съвместно със САК – за служебни адвокати и резервни защитници

 

 

 

 • Дата на провеждане: 14.05.2018 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: Искът по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОДОВ за вреди от нарушение на права, защитени от чл. 5, пар. 1-4 от Конвенцията. Мярката за неотклонение задържане под стража и възможни нарушения на правото на свобода и сигурност по чл. 5 от ЕКЗПЧ

Лектор: адв. Снежана Стефанова

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В СТРАНАТА СЪВМЕСТНО С АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ: 

 

 

 

МАРТ

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 17-18.03.2018 г. за АК Варна, Велико Търново, Габрово, Бургас, Добрич, Русе, Разград, Силистра, Търговище, Шумен в СОК „Камчия“

Тема: „Новите промени в ГПК“

Лектори: съдия Емануела Балевска и проф. д-р Валентина Попова 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 17.03.2018 г. (събота) от 09:30 ч.

гр. Велико Търново, хотел „Премиер“

Тема: „Специални стратегии и умения на адвоката при дела с международен елемент. Работа с база данни на ЕС и международни организации, с формуляри, чужди търговски регистри и портали“

Лектор: адв. Боряна Мусева 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 23.03.2018 г. (петък) от 10:00 ч.

гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35, ет. 2

Тема: „Актуални въпроси по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Обхват на отговорността, субекти на отговорността, материалноправни и процесуалноправни предпоставки за реализирането ѝ по чл. 1 и по чл. 2 от ЗОДОВ. Приложимост на ЗОДОВ по отношение на нарушение на основни права и свободи, регламентирани от ЕКПЧ, извършено от административни органи и длъжностни лица. Анализ на практиката на българския съд. Процедура по новата Глава шеста и искът по Глава седма от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража“

Лектори: адв. Катина Бончева и адв. Михаил Екимджиев

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 23.03.2018 г. (петък)

гр. Смолян

Тема: “Промените в ГПК“

Лектор: адв. Валя Гигова 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 24.03.2018 г. (събота)

гр. Пловдив

Тема: „Новата правна уредба в областта на обработване и защита на личните данни съгласно Регламент EU 2016/679 (GDPR): Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО /Общ регламент относно защитата на данни/“

Лектор: съдия Николай Ангелов

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 30.03.2018 г. (петък)

гр. Кърджали

Тема: “Новите промени в НПК”

Лектор: съдия Валя Рушанова 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 30.03.2018 г. (петък)

гр. Ловеч

Тема: „Новите промени в ГПК“

Лектор: съдия Борислав Белазелков

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 30.03.2018 г. (петък) от 09:00 ч.

гр. Плевен

Тема: «Специфични спорове и производства, свързани с наследяването»

Лектор: съдия Светлана Калинова

 

 


АПРИЛ

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 13.04.2018 г.

гр. Варна, ФКЦ, зала „Пресцентър“

Тема: „Проблеми на въззивното производство ГПК“

Лектор: доц. Таня Градинарова

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 20.04.2018 г. (петък) от 09:30 ч.

гр. Хасково

Тема: „Измененията в ГПК“

Лектор: адв. Таня Градинарова

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 20.04.2018 г. (петък) от 09:30 ч.

гр. Варна, ФКЦ, зала „Пресцентър“

Тема: „Актуални промени в КТ и КСО от 01.01.2018 г. Оспорване на индивидуалните административни актове, издавани от длъжностните лица на ТПО“

Лектор: адв. Наско Станев 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 20-21.04.2018г.

гр. Бургас

Тема: „ Актуални проблеми при прилагането на Закона за управление на етажната собственост “

Лектор: Стоян Ставру 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 21.04.2018 г. от 09:30 ч.

гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35, ет. 2

Тема: „Възстановяване на запазена част – Различните хипотези на възстановяване на запазена част – при намаляване на универсално завещателно разпореждане; при намаляване на частни завещателни разпореждания или дарения; възстановяване на запазена част при дарение или завет на един недвижим имот, както и при завет на плодоползване или пожизнена рента; отменителният иск по чл. 37 ЗН. Актуалното становище по ВКС по различните въпроси“

Лектор: адв. Венцислав Л. Петров

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 21.04.2018 г. (събота)

гр. Сливен

Тема 1: „Брачен договор в изпълнителния процес. Способи за защита на взискателя“

Лектор: съдия Стилияна Григорова 

Тема 2: „Основанието за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2, предложение второ ГПК: материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с актове на Съда на ЕС“

Лектор: адв. Станислав Костов 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 21.04.2018 г. (събота)

гр. Велико Търново

Тема: „Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент на ЕС № 679/2016 в сила от 25.05.2018 г.“

Лектор: съдия Николай Ангелов

 

 

 

МАЙ

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 11.05.2018 г.

гр. Кърджали

Тема: “Разваляне на двустранни договори – чл. 87 ЗЗД и чл. 89 ЗЗД. Материалноправни последици при разваляне на двустранните договори”

Лектор: съдия Красимир Машев 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 11.05.2018 г.

гр. Благоевград

Тема: „Владелчески искове – вземания на владелеца срещу собственика. Отношения между собственици във връзка с поддържането и подобряването на общата вещ, необходими разноски, подобрения. Право по чл. 12, ал. 2 ЗН. Предявяване на вземанията“

Лектор: съдия Светлана Калинова

 

 

 

 • Дата и място на провеждане:12.05.2018 г.

Съвместен семинар на АК Силистра и АК Велико Търново в гр. Силистра

Тема: „Гражданска отговорност на адвоката. Проблеми при застраховането на адвокати и адвокатски дружества

Лектор: адв. Явор Нотев и адв. Красимира Иванова

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 12.05.2018 г. от 09:30 ч.

гр. Варна, ФКЦ, зала „Пресцентър“

Тема: „Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)”

Лектор: Гергана Николова

 

 

 

ЮНИ

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 1-2.06.2018 г.

гр. Несебър (за АК Бургас)

Тема: „Актуални промени в ГПК: първа инстанция и касационно обжалване. Заповедно и изпълнително производства“

Лектор: съдия Емануела Балевска

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 02.06.2018 г.

СОК „Камчия“ (в рамките на Дните на адвокатите)

Тема: „Електронните документи“

Лектор: проф. д-р Георги Димитров

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 22.06.2018 г. (петък) от 09:30 ч.

гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35, ет. 2

Тема: „Сключване на договор по електронен път. Правни проблеми на електронната търговия. Предстоящите законодателни промени във връзка с Европейската стратегия за Единен цифров пазар. Отговорност на интернет доставчиците“

Лектор: съдия Любка Петрова