Потърсете ни: 02/980 1092

Обучение по право на ЕС

Уважаеми колеги,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”

организира (за трета поредна година)

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение

по право на ЕС

Практически възможности на адвоката и задължения на съдията

(изводи от най-новата практика на СЕС относно прилагането

на съюзните правни норми и относно преюдициалните запитвания)

февруари – ноември 2019 г.

 

 

Цел на обучението:

Предлаганото обучение се основава на принципно нова методика и представлява цялостно продължаващо задълбочено професионално и практически ориентирано обучение. Предназначено е да избегне слабостите на единичните семинари и да предложи пълноценна, широка и пряко практически полезна подготовка по цялото Право на ЕС.

Основната особеност на предложението е възможност едни и същи участници да се обучат в рамките на цикъл от 100 учебни часа и 8 месеца ръководена самоподготовка.

Съществено предимство е включването за участие в обучението и на съдии от същите съдебни райони, което позволява общо разглеждане на проблемите и постигане на еднакво добро познание. Така това, което адвокатът научи за своите възможности по делата по прилагане на Правото на ЕС, ще е същото, което знае съдията за своите възможности и задължения по същите дела. Водещо е разбирането, че добре свършената работа на адвоката е важна предпоставка за гарантиране на добро правосъдие от съда.

Основното предназначение на обучението е да осигури високоекспертна подготовка по всички основни въпроси на правото на ЕС. В резултат всеки участвал в пълния цикъл на обучението ще има добри познания за всички особености на Правото на ЕС и за практическите възможности за прилагането му във всяка сфера на своята професионална дейност. То цели да запълни някои съществуващи съществени празноти в познанията, както и да преодолее често срещани грешки. Всички теми са съобразени с практическите проблеми на адвоката (респ. съдията, доколкото редица от проблемите са общи – напр. относно преюдициалното запитване) и предлагат ясни и практически приложими разрешения (напр. относно позоваването на директива или атакуването на съюзен акт пред Съда на ЕС).

 

Организация на обучението:

След успешното осъществяване на такова обучение през 2017 г. в три региона на страната (Варна, Стара Загора и частично в София), а през 2018 г. в още 4 региона (Бургас, Благоевград, Велико Търново и Пловдив) и поради много големия интерес, Едногодишно обучение ще се проведе и през 2019 г.: в Плевен, Пазарджик и София с възможност за участие и на колеги от съседни съдебни райони.

Обучението е напълно безплатно за всички записали се за участие

адвокати, съдии и прокурори!

Провежда се в рамките на 1 година (февруари-ноември) и включва:

 • 5 последователни и свързани модула (семинара), посветени на конкретни теми, посочени по-долу), съставляващи заедно цялостно интензивно продължаващо обучение;
 • Дистанционно ръководена от лекторите самоподготовка (по интернет) – в месеците между отделните модули.

Всеки модул се провежда по следния график:

 • петък 14.00 – 19.00 (6 учебни часа)
 • събота 10.00 – 18.00 (9 учебни часа)
 • неделя 10.00 – 14.00 (5 учебни часа)

 

Плевен

 1. 19-21 април
 2. 21-23 юни
 3. 27-29 септември
 4. 1-3 ноември

 

Пазарджик

 1. 15-17 февруари
 2. 17-19 май
 3. 12-14 юли
 4. 4-6 октомври
 5. 15-17 ноември

 

София

 1. 15-17 март
 2. 31 май – 2 юни
 3. 5-7 юли
 4. 18-20 октомври
 5. 29 ноември – 1 декември

 

Организацията се осъществява от ЦОА „Кр. Цончев” в партньорство с Юридическия факултет на Софийския университет и неговия Център за продължаващо обучение.

Всеки желаещ може да заявява и настаняване в съответния град (за 1 или 2 нощувки срещу заплащане) или да участва в обучението без настаняване. Подробна информация относно условията за настаняване ще бъдат предоставени допълнително на всички, заявили интерес за включване.

Дистанционно ръководената самоподготовка включва самостоятелна работа по зададени от лекторите учебни задачи и по предоставените (печатни и в интернет) учебни материали. Включва и обратна връзка (оценяване на изпълнените учебни задачи, възможности за отправяне на допълнителни въпроси от участниците, индивидуални задачи, предложения за включване на теми или въпроси). Осъществява се в месеците между отделните модули.

 

Дипломиране: всеки участник, който се запише изрично и участва пълноценно в цялото обучение (5-те модула, общо 100 часа) ще получи Удостоверение от Центъра за обучение на адвокати „Кр. Цончев”.

Отделно е осигурена възможност в рамките на същото обучение желаещите да се запишат и във формата на следдипломна квалификация на ЮФ на СУ и (след успешно участие в цялото обучение) да получат Свидетелство за специализация (професионална следдипломна квалификация) в едногодишно задълбочено професионално обучение по право на ЕС от ЮФ на СУ (според Правилника за СДК на СУ). Осигурява се и възможност за последващо записване и в Международната магистърска програма „Право на ЕС” в ЮФ на СУ.

 

Участници: за участие в обучението може да се запише (безплатно) всеки член на адвокатска колегия, всеки съдия, прокурор или съдебен помощник, юрисконсулт в публична организация (напр. община).

В цялото обучение (с получаване на учебни материали и ръководство на самоподготовката) ще могат да участват само записани участници.

 

Организация и разходи:

Разходите по цялото обучение се поемат от ЦОА „Кръстю Цончев“. Участниците в обучението няма да заплащат никаква такса за самото обучение, но тези, които желаят да получат Удостоверение за следдипломна квалификация от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, следва да заплатят съответна административна такса, определена от Декана на ЮФ на СУ.

Организацията на нощувките и храната на участниците се извършва от ЦОА „Кръстю Цончев“ след предварителното им заплащане от всеки от участниците.

Желаещите настаняване за нощувка заплащат само разноските по настаняването.

 

Записване:

 • Всеки, който желае да се включи в целия цикъл на обучението, следва да изпрати заявка на e-mail: coa@abv.bg. В заявката трябва ясно да се посочи адвокатската колегия, в която желаещият членува (или съда/прокуратурата и др., където работи).
 • Записването следва да се разглежда като морален ангажимент. То не е свързано с никакви финансови ангажименти (плащания). Всеки участник ще заплаща самостоятелно само необходимите допълнителни разходи (пътуване, настаняване или учебни издания).

 

Учебен процес:

Целогодишното задълбочено обучение включва 4 основни и 1 допълнителен модула (семинара) по 20 учебни часа всеки (общо 100 часа) и дистанционно ръководена самоподготовка (общо 8-10 месеца).

Лекторският екип включва водещите специалисти по право на ЕС на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, сред които проф. д.ю.н. Атанас Семов,носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС, ръководител на обучението; доц. д-р Юлия Захариева; адв. доц. д-р Иван Стойнев и адв. доц. д-р Христо Христев. Предвидено е да бъдат поканени за участие и на високоавторитетни чуждестранни лектори (като проф. Жан-Пол Жаке, бивш главен юрист на ЕС; проф. Доминик Ритленг, бивш дългогодишен реферандер в Съда на ЕС и зам.-ректор на Университета на Страсбург; проф. Жан-Клод Готрон от Университета на Бордо, проф. Жоел Ридо от Университета на Ница и др.), за чиито лекции експертен консекутивен превод ще осигурят българските лектори.

Учебната програма е съобразена с основните въпроси и практически потребности на българските адвокати и съдии включва всички основни въпроси на Правото на ЕС. Конкретното детайлно съдържание на всеки модул ще може да се уточнява или допълва въз основа на Ваши предложения (изисквания).

 

 

 

Учебна програма:

 

Модул 1. Правна система на ЕС

Встъпителен тест.

Особена властова същност на ЕС, определяща най-важните особености на правната система на ЕС. Правен статус на членуващата държава. Проблеми на конституционното правосъдие (практическо занятие върху практиката на КС и СЕС).

Режим на компетенциите на ЕС – значение за националния юрист. Контрол от националните парламенти и възможности на националния адвокат.

Основни особености на институционната система на ЕС – значение за националния юрист. Нормотворчески процес в ЕС и възможности за намеса. Значение на председателството на Съвета на ЕС и възможности на българското председателство през 2018 г.

Система на източниците на правото на ЕС: особености на Учредителните договори и действие в ДЧ, съществени особености на регламента и директивата (практическа важност за националния адвокат), други източници. Работа със съюзни правни актове (практическо занятие). Откриване на правни актове на ЕС в електронен вид.

 

Модул 2. Прилагане на правото на ЕС в ДЧ

Непосредствена приложимост на правото на ЕС (значение за националния адвокат). Забранени национални мерки. Правото на ЕС не става част от вътрешното право – значение на самостоятелното действие. Принципно разграничение от международното право (практически аспекти). Практически проблеми на езиковия режим.

Примат на правото на ЕС – основи в практиката на Съда на ЕС, задължения на националните органи: неприлагане на всяка противоречаща вътрешна норма, неприлагане на препятстваща процесуална норма, прилагане на съюзните норми, права и задължения на националния съдия и възможности на националния адвокат, отговорност при неизпълнение на задълженията. Нови тенденции в практиката на СЕС (изключения от примата). Практически възможности на националния адвокат: какво, от кого и как може да поиска.

Директен ефект (ДЕ) на съюзните правни норми (СПН) – основи в практиката на СЕС, кой и как прилага СПН с ДЕ. Какво, от кого и кога може да поиска националния адвокат. Критерии за директен ефект (практическо значение). Видове директен ефект (дела срещу ДО или срещу частни лица. Последици при незачитането на директния ефект на СПН. Възможности и задължения на администрацията и на съдията.

 

Модул 3. Съдебната система на ЕС и националният юрист

Основни особености и разграничения от международните и националните съдилища. Особено положение на националния съдия като първи съдия по правото на ЕС. Организация и функциониране на съдебната система на ЕС. Реформата от 2013 и от 2016 г. Компетентност на СЕС. Производства пред Съда на ЕС – възможности за националния адвокат (практическо занятие).

Преюдициалното запитване: особености и значение, право или задължение на съдията (изводи от практиката на СЕС от 2014-2016 г.). Роля и възможности на националния адвокат спрямо съдията. Как адвокатът да поиска и как съдията да отправи преюдициално запитване.

Дела за нарушения на държавата – особености, доктринално и практическо значение, отговорност за съдебни актове, поправяне на вреди, възможности на националния адвокат.

Дела по преки искове на частни лица (производство за отмяна на правни актове на ЕС и за бездействие на съюзните институции, искове за договорна и извъндоговорна отговорност на ЕС) – особености, възможности за националния адвокат.

Връзка между практиката на СЕС по всички тези производства като задължителен правен източник за националния адвокат и националния съдия.

 

Модул 4. Материално право на ЕС

Общи особености, систематизация.

Основни политика на ЕС – разграничение, правна уредба и действие в ДЧ: възможности за адвоката, задължения на съдията. Конкретни политики (ще бъдат определени въз основа на потребностите на участниците).

Вътрешен пазар и 4-те свободи – приложимо право в ДЧ, основни особености в практиката. Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела.

Гражданство на ЕС – особености на института, права, практическа защита пред национални органи.

 

 

Модул 5. Актуални проблеми на прилагането на правото на ЕС

Правен режим на конкуренцията – основни особености, практически изводи, роля на националния адвокат и националния съдия.

Правен режим на защитата на правата на човека в ЕС: особености и действие на ХОПЕС (актуална практика на СЕС), проблеми на не-присъединяването на ЕС към ЕКПЧ. Европейска заповед за арест и ХОПЕС.

Отговорност на държавата за вреди от окончателен съдебен акт, постановен в нарушение на правото на ЕС.

Правна уредба на упражняването на адвокатската професия в ЕС – проблеми и възможности за българския адвокат.

Заключително практическо занятие с решаване на казус и провеждане на тест. Очертаване на теми за последващо задълбочено обучение.

Награждаване на най-изявените участници и връчване на дипломите.

 

Всякакви допълнителни разяснения можете да потърсите на coa@abv.bg

Тел.: 02/980 10 92; 02/980 24 92

GSM: 0884 922 913

 

Можете да се свържете и с екипа на ЮФ на СУ на sdk@eubg.eu и eurolaw@abv.bg

или на 0888 75 19 86 (доц. Иван Стойнев).

От тези имейли ще получавате и учебни материали и всякаква текуща информация в хода на обучението.