Семинари в страната

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В СТРАНАТА

 

 

 

ОКТОМВРИ

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 27-28.10.2017 г. от 09:30 ч.

гр. Стара Загора, ул. “Пазарска” 35, ет. 2, Адвокатска колегия

Тема 1 (на 27.10.2017 г. от 09:30 ч.): Актуални проблеми и съдебна практика при наследяване с международен елемент. Европейско удостоверение за наследство

Лектор: адв. Боряна Мусева 

Тема 2 (на 28.10.2017 г. от 09:30 ч.): 1. Възстановяване на запазена част от наследство – хипотези: универсално завещание, завет/и/ и/или дарение/я/; наследствена маса – образуване и остойностяване; имущество, което не с включва в наследстената маса; хипотези на намаляване: завет или дарение н един имот; повече от един завет /съразмерно намаляване, намаляване с предпочитание/; повече от едно дарение, извършени по различно време; завети и дарения; завет /дарение/ на повече от един имот, извършено с един акт в полза н едно лице; завет за плодоползване, респ. за гола собственост. Предявяване на иска – легитимирани лица; тежест на доказване. Действие на възстановяването. Искът по чл.37 ЗН. 2. Наследяване по закон и завещание. 3. Специфични спорове и производства,свързани с наследяването

Лектор: съдия Калина Анастасова 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 27.10.2017 г. (петък) от 09:30 ч.

гр. Русе, ул. “Александровска” 71, ет. 3

Тема: «Актуални въпроси по делата за документни престъпления»

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова

 

 

 

НОЕМВРИ

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 03-04.11.2017 г., Съдебна палата – гр. Бургас, от 09:30 ч.

Тема: «Актуални проблеми в наказателното производство. Производство пред I инстанция. Съществени процесуални нарушения. Въззивно производство. Възобновяване на наказателни дела.”

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 10 и 11 ноември 2017 г. (петък и събота) от 09:30 ч.

гр. Стара Загора, ул. “Пазарска” 35, ет. 2, Адвокатска колегия

Тема за 10.11.17 г.: «Подкуп. Търговия с влияние. Преглед на съдебната практика;

Провокацията към престъпление в практиката на ВКС и ЕСПЧ»

Тема за 11.11.17 г.: «Промените в НПК» – семинар за служебни защитници по линия на НБПП

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 10.11.2017 г. (петък)

Съвместно с АК Ямбол

Тема: «Правни проблеми, произтичащи от спецификата на арендните  и наеми правоотношения. Спорове относно прилагането на нормативните актове, регулиращи тази материя. Особености на съдебната практика»

Лектор: съдия Борислав Белазелков

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 10.11.2017 г. (петък)

Съвместно с АК Кърджали

Тема: «Неравноправните клаузи в договора за потребителски кредит»

Лектор: съдия Красимир Машев 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 11.11.2017 г. (събота) от 09:30 ч.

Съвместно с АК Пловдив

Тема: «Потребителският кредит след промените в ДВ бр. 35/2014 г.»

Лектор: съдия Емилия Василева

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 17.11.2017 г. (петък)

Съвместно с АК Монтана

Тема: «Промените в НПК и възобновяване на наказателни дела»

Лектор: съдия Павлина Панова 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 24.11.17 г. (петък)

Съвместно с АК Хасково

Тема: «Практически проблеми при обжалване на задържането по чл. 72 от ЗМВР и на задържането от прокурор до 72 часа по чл. 64, ал. 2 от НПК в светлината на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Предпоставки за законосъобразност на мерките за неотклонение «задържане под стража» и «домашен арест» според практиката на Европейския съд по правата на човека. Практически аспекти на приложението на институтите на давността и реабилитацията по НК»

Лектор: адв. Златка Стефанова 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 24.11.2017 г. (петък)

гр. Русе, ул. “Александровска” 71, ет. 3

Тема: “Новите промени в НПК”

Лектор: съдия Валя Рушанова

 

 

 

ДЕКЕМВРИ

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 02.12.2017 г. (събота)

Съвместно с АК Велико Търново

Тема: “Промените в НПК”

Лектор: адв. Даниела Доковска