Потърсете ни: 02/980 1092

Специализирано обучение по вещно право

 

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира специализирано обучение по вещно право за адвокати с практическа насоченост, което ще се проведе в рамките на 8 модула, всеки от тях с продължителност 2 дни (петък – от 14:00 ч. до 18:00 ч.; събота – от 09:00 ч. до 17:00 ч.), в периода 11 май 2018 г. – 24 ноември 2018 г.

Тематиката на курса включва актуални въпроси на правото на собственост върху недвижими вещи, провокирани от влиянието на нормите на административното право върху правомощията на носителя на вещните права. Задълбочаващата се тенденция за приемане на разпоредби с вещноправно действие в различни закони, уреждащи публичноправни отношения, затруднява правоприлагането и защитата на правото на собственост.

Специално внимание е отделено на неприкосновеността на собствеността като основен конституционен принцип и ограниченията на собствеността, налагани в защита на обществени интереси и за благоустройствени цели.

В самостоятелен раздел са обособени правните режими на държавната и общинската собственост и отчуждаването за задоволяване на държавни и общински нужди.

         Лектори:

Камелия Маринова – съдия във ВКС, Емануела Балевска – съдия във ВКС, Борислав Белазелков – съдия във ВКС, Любомира Мотова – съдия във ВАС, Нейко Димитров – съдия в ОС Варна, Ирена Обретенова – съдия в АС Варна, Валентина Бакалова – адвокат, Стефан Тодоров – главен експерт към Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (КРПБМС) към Народното събрание, Емил Ядков – адвокат, Любомир Денев – адвокат и други.

 

ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕТО:

         Обучението се състои от 8 модула, разпределени на 2 семестъра, както следва:

 1. Пролетен семестър – Първите четири модула по ден и половина – петък след обяд – от 14:00 ч. до 18:00 ч. (4 часа) и събота – от 09:00 ч. до 17:00 ч. (8 часа) от м. май до м. юни 2018 г.
 2. Есенен семестър – Вторите четири модула също са по ден и половина – петък след обяд – от 14:00 ч. до 18:00 ч. (4 часа) и събота – от 09:00 ч. до 17:00 ч. (8 часа) от м. октомври до м. ноември 2018 г.

 

 

Първи модул (11-12 май 2018 г.)

11 май 2018г. 14 – 18 часа

         Лекция № 1. 4 часа

 1. Въведение и основни положения във вещното право. Недвижими вещи. Субекти и обекти на правото на собственост върху недвижими вещи.

а) Понятие за недвижим имот – характеристики. Индивидуализация на недвижимите имоти в актовете за собственост.

б) Подобрения и приращения.

 1. Придобивни способи, давност. Титули за собственост.
 2. Сервитути и ограничения на собствеността за благоустройствени цели – сравнение.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

Лектори: адв. Любомир Денев и адв. Валентина Бакалова

12 май 2018г.

Лектор: адв. Валентина Бакалова

         Лекция № 2.  – 2 часа

 1. Кадастрален план и кадастрална карта. Кадастрална основа на регулационния план. Парцел с неуредени сметки по регулация.
 2. ЗЕКНРБ (отм) и ЗКИР в сила от 01.01.2001г. Основни положения на реформата от 2000 г. Основни елементи на кадастралния план и на кадастралната карта. Сравнение. Одобрен и неодобрен кадастрален план.
 3. Недвижими имоти – обекти на кадастъра (поземлен имот, сграда и самостоятелни обекти в сграда, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура).
 4. Зони за ограничения. Специализирани кадастрални данни.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

      Лекция № 3. – 4 часа

 1. Създаване и поддържане в актуално състояние на кадастралната карта. Необжалваемост на кадастралната карта и кадастралните регистри – правни последици.
 2. Издаване на скици за недвижимите имоти. Скица за поземлен имот и схема за самостоятелен обект от кадастралната карта. Скица от регулационния  план. § 4 ПЗР на ЗКИР.
 3. Значение на скиците при сделки с недвижимите имоти. Идентичност. Комбинирани скици за пълна или частична идентичност по чл. 16, ал.3 от ЗКИР. Разлика в площта на поземления имот по скица и по документите за собственост.
 4. Правно значение на данните за недвижимите имоти, отразени в кадастъра при сделки, отчуждаване, данъчното облагане и защита на правото на собственост.
 5. Условия и ред за предоставяне на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри. Електронна скица или схема от кадастралната карта и кадастралните регистри; Удостоверяване на идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

         Лекция № 4– 2 часа

 1. Презумпция за достоверност на данните в кадастралната карта. Оспорване на достоверността на данните за недвижимите имоти, включени в кадастралната карта.
 2. Правни проблеми при изработване на кадастрални карти въз основа на данните от картата на възстановената собственост.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

 

Втори модул (18-19 май 2018 г.)

18 май 2018 г. 14 – 18 часа

         Лекция № 5. – 14,00 – 15,30 ч.

 1. Изменение на кадастралната карта – основания.

Изменения на кадастралната карта без издаване на заповед – чл. 53а ЗКИР.

Поддържане в актуално състояние на кадастралния регистър по чл. 53 ЗКИР (изменение на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти).

Отстраняване на непълноти или грешки в кадастралната карта по заявление на заинтересовано лице и по искане на кмета на общината (чл. 54 ЗКИР) и значението им за сделките с недвижимите имоти.

Предоставяне на административни услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри във връзка с упражняването на вещните права.

Значение на данните за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си.

Лектор: адв. Валентина Бакалова

Лекция № 5. продължение – 16,00 – 17,30 ч.

 1. Обжалване на актовете за одобряване на изменения на кадастралната карта Преглед на съдебната практика на ВАС.

Правен интерес от промяна на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти. Съдебен контрол върху действиета на АГКК при отразяване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Оспорване на отказите на АГКК за промяна на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти и на отказите за предоставяне на услуги с кадастралната карта и кадастралните регистри.

Лектор: Любомира Мотова – съдия във ВАС

        

19 май 2018 г. 9,00 – 10,30 ч.

         Лекция № 6.  – 2 часа

 1. Презумпция за достоверност на данните в кадастралната карта. Оборване достоверността на данните, включени в кадастралната карта и кадастралните регистри по административен ред.
 2. Правни проблеми при изменение на кадастрални карти, одобрени по реда на § 33 ПРЗ ЗКИР (ДВ бр. 57/2016г.) въз основа на данните от картата на възстановената собственост.

Лектор: адв. Валентина Бакалова

         Лекция № 7.  – 11,00 – 12,30 ч.

 1. Спор за материално право по чл. 54, ал. 2 ЗКИР. Особености на исковете за собственост на реална част от поземлен имот. Установителни искове за собственост за минало време.

Исторически преглед. Правото на уреждане границите чл. 35 – 37 ЗИСС (actio finium regundorum) , Исковете за определяне на граници  по чл. 109а (стар чл. 109, ал.2 ЗС). Приложно поле.

 1. Практическо прилагане на Тълкувателно решение № 8 от 23.02.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 8/2014 г., ОСГК при защита на вещните права по гражданскоправен ред.

Лектор: Емануела Балевска – съдия във ВКС

         Лекция № 8.13,30 – 17,00 ч.

Публични регистри – понятие, видове, правно значение.

 1. Връзка между кадастъра и имотния регистър.
 2. Изграждане и значение на Имотния регистър по Закона за кадастъра и имотния регистър.
 3. Имотни партиди (чл. 65, ал.3 ЗКИР). Електронна партида и електронно партидно дело по чл. 65, ал.4 ЗКИР.
 4. Справки за вписванията и удостоверения за тежести за отделните недвижими имоти.

Приложима практика на ВКС.

Лектор: Борислав Белазелков – съдия във ВКС

 

Трети модул (8-9 юни 2018 г.)

Лектор: адв Валентина Бакалова

08 юни 2018г- 14-18 часа

         Лекция № 9. 

 1. Основно и конкретно предназначение на поземлените имоти по Закона за устройство на територията.
 2. Определяне на конкретното предназначение на поземлените имоти по ЗУТ и отразяване на предназначението на поземлените имоти в кадастралната карта и кадастралните регистри.

         Лекция № 10.

 1. Способи (начини) за урегулиране на поземлените имоти. Специализирани подробни устройствени планове за извънурбанизираните територии.
 2. Създаване и действие на парцеларния план за елементите на техническата инфраструктура.
 3. Урегулиране и застрояване на поземлените имоти.

а). Понятие за урегулиране на поземлените имоти.

б) Разлика между дворищнорегулационен парцел и урегулиран поземлен имот. Образуване на дворищнорегулационен парцел по ЗТСУ.

 1. Способи за урегулиране на поземлените имоти по ЗУТ. Последици. Сделки по чл. 15 и чл. 17 ЗУТ.
 2. Отчуждително-обезщетителен характер на подробния устройствен план, одобрен на основание чл. 16 ЗУТ.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

 

09 юни 2018г.

         Лекция № 11.

 1. Прилагане на плана за регулация и застрояване по инициатива на заинтересованите лица.

а). Сделки по повод прилагане на плана за застрояване.

б). Прилагане на дворищната регулация – § 6 и § 8 от ЗУТ;

 1. Определяне на местоположението на имотните граници при съвместяване на заварен ПУП и кадастралната карта. Въпроси по прилагането на § 22, ал. 2 и ал. 3 от Заключителните разпоредби на ЗУТ (ДВ, бр. 49 от 2014г.);
 2. Комбинирани скици между действащ ПУП и кадастралната карта.
 3. Прилагане на ПУП при промяна на кадастралната основа след одобряването им.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

Лекция №12.

 1. Прилагане на план за регулация на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост.
 2. Право на държавата и общината на първи купувач.
 3. Отчуждаване.

Приложима практика на ВАС.

Лекция № 13. 

 1. Изменения на подробните устройствени планове, одобрени въз основа на грешна или непълна кадастрална основа.
 2. Ред и условия за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробен устройствен план, одобрен на основание чл. 16 ЗУТ – чл. 134а (нов).
 3. Гражданскоправна защита на правото на собственост при непълноти и грешки в кадастралната карта, послужила като основа за изработването на ПУП по реда на чл. 16 ЗУТ.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

 

Четвърти модул (22-23 юни 2018 г.)

Лектори: Борислав Белазелков – съдия във ВКС и адв Валентина Бакалова

 

22 юни 2018г.

         Лекция № 14.  – 4 часа

 1. Административни и вещноправни предпоставки за застрояване на поземлените имоти.

а). Сгради и самостоятелни обекти в сгради.

 1. Ново строителство. Премахване на строежи. Застрояване на собствен имот и строителство в чужд имот. Строителство при условията на чл. 183, ал. 4 ЗУТ.
 2. Учредяване на правото на строеж (инвестиционен проект, виза за проучване и проектиране, действащ подробен устройствен план).

Лектор: адв. Валентина Бакалова

 

23 юни 2018г.

Лекция № 14.  – продължение – 8 часа

         9,00 – 12,30 ч.

 1. Значение на техническите изисквания в ЗУТ за разпореждането с недвижими имоти.
 2. Сделки и придобиване по давност на реално определени части от поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради.
 3. Понятие за груб строеж. Превръщане на правото на строеж в право на собственост върху изградения обект. Действие на погасителната давност по отношение на правото на строеж.
 4. Правен режим на оградите и на местата за паркиране.

         13,30 – 17,00 ч.

 1. Право на собственост върху площни и линейни обекти на енергийната и транспортната инфраструктура. Видове и специална правна уредба.

а) Строителство въз основа на учредено право на строеж и въз основа на сервитут. Предпоставки за изграждане и придобиване на собствеността върху нови площни и линейни обекти на енергийната инфраструктура.

б) Изграждане на линейни мрежи и съоръжения в чужди имоти. Особености при учредяването на сервитутни права в частни, държавни и общински имоти по Закона за устройство на територията и по специалните закони. Статут на заварените енергийни обекти.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

Лектори: Борислав Белазелков – съдия във ВКС и адв Валентина Бакалова

 

Пети модул (12-13 октомври 2018 г.)

 

12 октомври

Лекция № 15.  – 2 часа

 1. Съсобственост. Основания за възникване.
 2. Специални случаи на възникване на съсобственост при приватизация и реституция. Разпределение на ползването на съсобствен поземлен имот.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

Лектор: Емануела Балевска – съдия във ВКС

Лекция № 16.  – 2 часа

 1. Съдебна и доброволна делба на недвижими имоти. Технически изисквания по ЗУТ при придобиване и делба на недвижими имоти.
 2. Делба и разпореждане с реални части от поземлени имоти в границите на населените места и на селищните образувания. Изисквания за минимални размери на урегулираните поземлени имоти по чл. 19 от ЗУТ. Поделяемост на урегулиран поземлен имот – застроен и незастроен.
 3. Делба и разпореждане с реални части от сгради и самостоятелни обекти в сгради. Значение на техническите изисквания за обособяване на самостоятелни обекти на правото на собственост.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

Лектори: Емануела Балевска – съдия във ВКС и адв Валентина Бакалова

 

13 октомври 2018г.

         Лекция № 17.  – 4 часа

 1. Етажна собственост. Възникване и управление. Ценообразуване и площоразпределение.
 2. Общи части в сграда – етажна собственост. Действие на придобивната давност върху общи части в етажната собственост.  Управление на общите части в сграда – етажна собственост.
 3. Преустройство и смяна на предназначението на самостоятелни обекти в сграда – етажна собственост.
 4. Статут на земята, върху която са изградени сгради – етажна собственост. Хоризонтална етажна собственост.
 5. Жилищни комплекси от затворен тип.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

Лектори: Камелия Маринова – съдия във ВКС и адв Любомир Денев

 

         Лекция № 18.  – 4 часа

 1. Търпими строежи по § 16, ал.1 ЗР на ЗУТ и по § 127, ал.1 от ПРЗ на ЗУТ от 2012г. – сравнение.
 2. Незаконни строежи. Узаконяване – правни и технически аспекти.
 3. Заварени и временни строежи.
 4. Значение на административния статут на строежите за разпореждането с тях, както и за тяхното надстрояване, пристрояване и промяна на предназначението им.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

Лектори: Борислав Белазелков – съдия във ВКС и адв Валентина Бакалова

 

Шести модул (26-27 октомври 2018 г.)

26 октомври 2018г.

         Лекция № 19.  4 часа

 1. Вещноправен режим на отделните територии и обекти общинска и държавна собственост:
 2. Право на държавна социалистическа собственост – исторически преглед;
 3. Разграничаване на държавната и общинската собственост;
 4. Преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;
 5. Публична и частна държавна и общинска собственост – разграничения и различия в режима на управление и разпореждане.
 6. Управление на имоти от държавата и общините, за които процедурите по възстановяване на собствеността не са приключили. Управление на недвижими вещи с неустановена собственост.
 7. Обекти на общинската и държавната собственост  – земеделски земи, горски територии, води и водни обекти, инфраструктурни обекти, обекти в урбанизирани територии. Придобиване по давност на общински и държавни недвижими вещи.
 8. Изключителна държавна собственост.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

Лектори: Нейко Димитров – съдия в ОС Варна, адв. Любомир Денев и Стефан Тодоров – главен експерт в КРПБМС към НС.

        

27 октомври2018г.

         Лекция № 20. – 4 часа

 1. Видове сделки с недвижими вещи –  общинска и държавна собственост.
 2. Предоставяне под наем и аренда, продажба, дарение, замяна, учредяване на ограничени вещни права, сервитути и др. Особености и ограничения при някои видове сделки в зависимост от характера на собствеността, вида и предназначението на имотите. Сделки без търг или конкурс.
 3. Вещноправен статут на пасищата, мерите и ливадите – общинска собственост; промяна на предназначението им и на начина на трайно ползване.
 4. Правен режим на общинския земеделски фонд по чл. 19 ЗСПЗЗ – правни основания за възникване на собствеността на общините върху земеделски земи;. Предназначение и ограниченията при разпореждане със земеделските земи, включени в него. Предоставяне под наем или аренда на земеделски земи.
 5. Учредяване на ограничени вещни права върху земи общинска и държавна собственост – специфични условия по специализираното законодателство;
 6. Включване на земи от общинския поземлен фонд в обхвата на подробни устройствени планове. Промяна на предназначението на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за изграждане на обекти на техническата инфраструктура.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

Лектори: адв. Емил Ядков, адв. Любомир Денев и Стефан Тодоров – главен експерт в КРПБМС към НС.

         Лекция № 21. – 4 часа

1 Земеделски земи – частна собственост. Земи по § 4 ПРЗ ЗСПЗЗ.

 1. Гори и горски територии.
 2. Съвместяване на процедурите по промяна на предназначението на земеделските земи по Закона за опазване на земеделските земи, по промяна на предназначението на поземлени имоти в горските територии по Закона за горите и устройствените процедури по Закона за устройство на територията.
 3. Правно значение на актовете за промяна на предназначението по Закона за опазване на земеделските земи и по Закона за горите.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

Лектори: Нейко Димитров – съдия в ОС Варна, адв. Емил Ядков и адв Валентина Бакалова

 

Седми модул (16-17 ноември 2018 г.)

 

16 ноември 2018г.

Лекция № 22. 4 часа

 1. Ограничения на собствеността в обществен интерес.
 2. Ограничения на собствеността за благоустройствени цели по ЗУТ. Принцип за съразмерност на ограниченията с цел защита на обществени интереси.
 3. Защитени зони и защитени територии. Ограничения на правото на собственост върху части имоти, които попадат в защитени зони и в защитени територии. Правен статут на пясъчните дюни.
 4. Особености на стопанисването, използването и застрояването на имоти със статут на недвижими културни ценности.

Приложима практика на ВКС и ВАС.

Лектор: адв. Валентина Бакалова

 

17 ноември 2018г.

         Лекция № 23. – 8 часа

 1. Административноправна защита на правото на собственост върху недвижими вещи.
 2. Способи за защита в производства по издаване на административни актове, които засягат правото на правото на собственост върху недвижими вещи. (Защита срещу неблагоприятни административни актове).
 3. Обжалване на отчуждителни актове.
 4. Засягане на вещните права при налагане на принудителни административни мерки (ПАМ) по ЗУТ (издаване на заповеди за спиране на строителството, забрана за ползването и премахване на негодни и незаконни строежи) и по специалните закони (ПАМ по Закона за опазване на окобната среда, Закона за биологичното разнообразие и др.)

Приложима практика на ВКС и ВАС.

Лектори: Любомира Мотова – съдия във ВАС, Ирена Обретенова – съдия в АС Варна и адв. Валентина Бакалова

 

Осми модул (23-24 ноември 2018 г.)

23 ноември 2018г.

         Лекция № 24. 4 часа

 1. Вписване на сделки с недвижими имоти. Вписване в нотариални книги по Правилника за вписванията. Действие на вписването в нотариалните книги.
 2. Водене на имотния регистър. Правно значение на имотните партиди.

Приложима практика на ВКС.

Лектор: Борислав Белазелков – съдия във ВКС

 

24 ноември 2018г.

         Лекция № 25. – 8 часа

 1. Гражданскоправна защита на правото на собственост върху недвижими вещи.
 2. Тълкувателната практика на ВКС.

Тълкувателно решение № 3/2014 от 28 юни 2016г. по т. д. №3/2014г. ОСГК. (невъзможен предмет). Тълкувателно дело № 4 от 2015 г. ОСГК (по чл. 109 ЗС) и тълкувателно дело №5 от 2015г. на ОСГК ВКС (публична продан).

Лектори: Емануела Балевска – съдия във ВКС и Борислав Белазелков – съдия във ВКС