Потърсете ни: 02/980 1092

Публикации

Стенографски записи на лекции

„Актуални въпроси и промени в НПК“ – стенографски запис от представянето и дискусията в рамките на обучението за съдиите от Варненския апелативен район (6 октомври 2017 г.), организирано от Националния институт на правосъдието, с лектор: д-р Павлина Панова – зам.-председател на Върховния касационен съд и председател на Наказателната колегия. Стенографският запис е на Националния институт на правосъдието и е предоставен с тяхното любезно съдействие. 

Тъй като в лекцията на съдия Павлина Панова са повдигнати множество проблеми, които са дискусионни и по които са изразени различни мнения, публикуваме и Становище на Висшия адвокатски съвет по Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4 / 13.06.2017 г., както и Искане от Висшия адвокатски съвет до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на нови разпоредби от НПК.

 

Електронни наръчници

Лобиране и работа с европейските институции в Брюксел – Преслава Дилкова

Книги

 

Вещно право – Красимир Влахов, Марио Бобатинов – изд. Сиби 2007
Международна подсъдност – Николай Ангелов – изд.Фенея 2008
Кадастър, имотен регистър и устройство на територията – проф.д-р Александър Джеров, Петко Еврев, Константин Гегов – изд. Сиби 2008
Актуални въпроси по новия Граждански процесуален кодекс – д-р Симеон Чаначев – изд. Апис 2008

 

Изпълнителното производство – въведение и съставителство – Мариана Обретенова, Диана Митева – изд. Сиела 2008

 

Европейската заповед за арест – д-р Павлина Панова – изд. Сиела 2009

 

Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс – Красимир Влахов – изд. Сиби 2009

 

Гражданско съдопроизводство – Том първи – Исков процес – Любен Корнезов – изд. Софи-Р 2009

 

Семеен кодекс – Сборник с нормативни актове по семейно и наследствено право – изд. Сиби в сила от 15.09.2009 г.

 

Съпоставка на Мойсеевите закони и римските закони – изд. Сиби 2009

 

Актуални въпроси на устройството на територията и кадастъра – изд. Труд и Право 2011

 

Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс – второ издание – изд. Сиби 2012

 

 

 

Книги издадени от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“


Наръчник за издаване на Европейска заповед за арест – изд. 2008
Несъстоятелност – Петко Добчев – изд. 2007

Становища на консултативния съвет на Европейските съдии – изд. 2009

Практически проблеми на новия Семеен кодекс – изд. 2011 – автор съдия Стилияна Григорова

 

 

Публикации в списания

ДДС за правната помощ – закон писан „на инат“ – адв. Траян Марковски – сп. Общество и право, бр. 6 от 2007 г.

Видове недвижимости по българското право ( бр. 10 от 2007 г. продължение в бр. 1 от 2008 г.) – проф.д-р Александър Джеров –  сп. Общество и право
Подсъдност по дела за прекратяване и анулиране на брак и законна раздяла – съдия Николай Ангелов – сп. Общество и право, бр. 1 от 2008 г.

стр. 1
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6

стр. 7

 

Новият ГПК е неоправдано предизвикателство към обществото – адв. Валентин Бенатов –  сп. Общество и право, бр. 3 от 2008 г.

Не се използват законовите възможности за пресичане на имотните измами – адв. Ина Лулчева – сп. Общество и право, бр. 9 от 2008 г.
Липсва правно основание за реституцията на „царските имоти“ – проф. д-р Александър Джеров – сп. Общество и право, бр. 9 от 2008 г.

Обжалване на определенията по новия ГПК(Практически аспекти) – съдия Красимир Влахов – сп. Общество и право, бр. 9 от 2008 г.
стр. 1
стр. 2

стр.3
стр. 4
Интервю с адв. Даниела Доковска – Председател на Висш адвокатски съвет – сп. Правен свят, бр. 6 от 2008 г. – юни

стр. 1
стр. 2

стр. 3
стр. 4