Потърсете ни: 02/980 1092

Представяне на книгата на адв. Валентина Бакалова „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ съвместно с Издателски комплекс „Труд и право“ Ви кани на публичното представяне на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ с автор Валентина Бакалова.

Събитието ще се състои в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4) на 29 октомври 2019 г. (вторник) от 17:00 ч.

За книгата: изданието изследва промените в Закона за устройство на територията, приети в периода 2015-2019 г.  Разгледани са актуални въпроси, свързани с административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на ЗУТ и на специалните закони, въздействието на административноправните режими върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти, законовите ограничения на собствеността в защита на обществените интереси и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели.

Засегнати са промяната на предназначението, урегулирането и застрояването на поземлените имоти, с акцент върху производствата, осигуряващи реализацията на мероприятия на държавата и общините. Разгледани са процедурите по допускане, съгласуване и одобряване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, както и специалните правила за изграждане на линейни мрежи на техническата инфраструктура във и извън границите на урбанизираните територии. Изданието включва и сравнителноправен анализ на актуалната правна уредба на линейните енергийни обекти на техническата инфраструктура и техния вещноправен статут.

В изданието е отделено внимание на измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър свързани със създаването на кадастралните карти и кадастралните регистри, преобразуването на картите на възстановената собственост в кадастрални карти, както и поддържането им в актуално състояние. Засегнати са и актуалните процеси по създаване на специализираните кадастрални карти и реда за предоставяне на достъп до данните в тях, както и отразяването в кадастъра на зоните за ограничения, които произтичат от закон, административен акт или договор.

Анализирани са актуални теми по прилагането на специалните устройствени закони – Закона за устройството и застрояването на Столичната община и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

За автора: Валентина Бакалова е практикуващ адвокат, член на Софийска адвокатска колегия, с над 25 години професионален опит в областта на административното право, вещноправния и устройствен режим на недвижимите имоти, статута на обектите, публична и частна собственост на държавата и общините, процедурите по изработване, одобряване и изменение на устройствените планове.

Води специализирани обучения по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Преподава дисциплините „Урбанизъм и законодателство“ и „Урбанизъм и администрация“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия, Архитектурен факултет.----------------------

Подобни статии

Представяне на книгата на
„Последните изменения на

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 06.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Костадинка Недкова.

„Подготовка на исковата м

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 27.04.17 г. от 10:00 ч. с лектор: адв. Валентин Бенатов.

Българо-немски семинар на
Дни на адвокатите, СОК &#
Семинар „Измененият
„Новите изменения в ЗКИР“

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 24.01.17 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Любка Стоянова – заместник-председател на Административен съд – София-град.

„Неприсъствено реше

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 12.12.16 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Таня Градинарова.

Квалификационно обучение
Новите промени в ГПК

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира следните семинари, свързани с новите промени в Гражданскопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: „Новите промени в ГПК“

Дата и място на