Потърсете ни: 02/980 1092

Важна информация за обучението по право на ЕС

Уважаеми колеги,

                    Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”

 организира

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение

по право на ЕС

Практически възможности на адвоката и задължения на съдията

(изводи от най-новата практика на СЕС относно прилагането

на съюзните правни норми и относно преюдициалните запитвания)

 март – декември 2017 г.

Цел на обучението:

Предлаганото обучение се основава на принципно нова методика и представлява цялостно продължаващо задълбочено професионално и практически ориентирано обучение. Предназначено е да избегне слабостите на единичните семинари и да предложи пълноценна, широка и пряко практически полезна подготовка по цялото Право на ЕС.

Основната особеност на предложението е възможност едни и същи участници да се обучат в рамките на цикъл от 80 учебни часа и 8 месеца ръководена самоподготовка.

Друга съществена особеност е каненето за участие в обучението и на съдии от същите съдебни райони, което ще позволи общо разглеждане на проблемите и постигане на еднакво добро познание. Така това, което адвокатът научи за своите възможности по делата по прилагане на ПЕС, ще е същото, което знае съдията за своите възможности и задължения по същите дела. Водещо е разбирането, че добре свършената работа на адвоката е важна предпоставка за гарантиране на добро правосъдие от съда.

Основното предназначение на обучението е да осигури високоекспертна подготовка по всички основни въпроси на правото на ЕС. В резултат всеки участвал в пълния цикъл на обучението ще има добри познания за всички особености на Правото на ЕС и за практическите възможности за прилагането му във всяка сфера на своята професионална дейност. То цели да запълни някои съществуващи съществени празноти в познанията, както и да преодолее често срещани грешки. Всички теми са съобразени с практическите проблеми на адвоката (респ. съдията, доколкото редица от проблемите са общи – напр. относно преюдициалното запитване) и предлагат ясни и практически приложими разрешения (напр. относно позоваването на директива или атакуването на съюзен акт пред Съда на ЕС).

 

Организация на обучението:

Обучението се провежда в рамките на 1 календарна година (2017) и включва:

 • 4 последователни и свързани модула (семинара), посветени на конкретни теми, посочени по-долу), съставляващи заедно цялостно интензивно продължаващо обучение;
 • Дистанционно ръководена от лекторите самоподготовка (по интернет) – в месеците между отделните модули.

Всеки модул се провежда по следния график:

 • петък 14.00 – 19.00 (6 учебни часа)
 • събота 10.00 – 18.00 (9 учебни часа)
 • неделя 10.00 – 14.00 (5 учебни часа).

График за провеждане на Едногодишното продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС:

За АК Стара Загора (в гр. Стара Загора, зала на АК, ул. „Пазарска“ 35):

 • Първи модул: 7-9 април 2017 г.;
 • Втори модул: 16-18 юни 2017 г.;
 • Трети модул: 29 септември – 1 октомври 2017 г.;
 • Четвърти модул: 27-29 октомври 2017 г.;
 • Пети модул: 24-26 ноември 2017 г.

За АК Варна (в СОК „Камчия“):

 • Първи модул: 24-26 март 2017 г.;
 • Втори модул: 12-14 май 2017 г.;
 • Трети модул: 30 юни – 2 юли 2017 г.;
 • Четвърти модул: 8-10 септември 2017 г.;
 • Пети модул: 6-8 октомври 2017 г.

За АК София (в гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4):

 • Първи модул: 28-30 април 2017 г.;
 • Втори модул: 09-11 юни 2017 г.;
 • Трети модул: 14-16 юли 2017 г.;
 • Четвърти модул: 15-17 септември 2017 г.;
 • Пети модул: 17-19 ноември 2017 г.

Място на провеждане: в района на АК Варна (в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“, конферентна зала на комплекс „Черноморски“), АК Стара Загора (в гр. Стара Загора, зала на АК, ул. „Пазарска“ 35) и АК София (в гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4). Всеки участник ще може да заяви участие с настаняване (за 1 или 2 нощувки с доплащане) или без настаняване. Подробна информация относно условията за настаняване ще бъдат предоставени при заявяване на участие.

Дистанционно ръководената самоподготовка включва самостоятелна работа по зададени от лекторите учебни задачи и по предоставените (печатни и в интернет) учебни материали. Ще включва обратна връзка (оценяване на изпълнените учебни задачи, възможности за отправяне на допълнителни въпроси от участниците, индивидуални задачи, предложения за включване на теми или въпроси). Ще се осъществява в месеците между отделните модули.

Дипломиране: всeки участник, който се е записал в посочения срок и участвал пълноценно в цялото обучение (4-те модула) ще получи Диплом за едногодишно задълбочено професионално обучение по право на ЕС. Ще бъде осигурена възможност и за последващо дипломиране в Международната магистърска програма „Право на ЕС” в ЮФ на СУ.

Участници: за участие в обучението могат да се запишат адвокати от всички адвокатски колегии в страната, както и съдии от всички съдебни райони.

В цялото обучение (с получаване на учебни материали и ръководство на самоподготовката) ще могат да участват само записани участници.

Организация и разходи:

Организацията на нощувките и храната на участниците се извършва от ЦОА „Кръстю Цончев“ след предварителното им заплащане от всеки от участниците. Разходите по цялото обучение се поемат от ЦОА „Кръстю Цончев“. Участниците в обучението няма да заплащат никаква такса за самото обучение, но тези, които след успешното приключване на курса желаят да получат документ за следдипломна квалификация от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, следва да заплатят съответната административна такса, която ще бъде съобщена допълнително.

 

Записване:

 • Всеки член на АК, който желае да се включи в целия цикъл на обучението, следва да изпрати попълнена приложената бланка за записване на e-mail: coa@abv.bg.
 • Записването следва да се разглежда като морален ангажимент, тъй като ще бъде основание за сключване на договор с Центъра за продължаващо обучение. То не е свързано с никакви финансови ангажименти (плащания). Всеки участник ще заплаща самостоятелно само необходимите допълнителни разходи (пътуване, настаняване или учебни издания).
 • Обучението ще се проведе само ако има поне 50 записани адвокати.

 

Цени за настаняване в СОК „Камчия“:

 

НАСТАНЯВАНЕ FB във ВС „Пирин“/хотел „Лонгоз“, СОК „Камчия“:

Период Вид настаняване Цена на човек на ден
24.03-26.0312.05-14.05

08.09-10.09

Човек в двойна стая 56,00
Човек в единична стая 68,00 лв.
 

30.06-02.07

 

Човек в двойна стая

 

60,00 лв.

Човек в единична стая 80,00 лв.

 

Посочените цени са за настаняване на човек на ден и включват нощувка,  закуска, обяд, вечеря, неотложна медицинска помощ, денонощна охрана, ползване на интернет, TV, паркинг.

 

Съответната сума за настаняване молим да превеждате на банковата сметка на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“:

Уникредит-Булбанк АД, клон „Калоян“
IBAN: BG44UNCR76301077718918
BIC код: UNCRBGSF

 

След като заплатите съответната сума за настаняване, молим да изпращате сканираните платежни нареждания на електронната ни поща: coa@abv.bg.

 

Учебен процес:

Целогодишното задълбочено обучение включва 4 модула (семинара) по 20 учебни часа всеки и дистанционно ръководена самоподготовка (общо 8 месеца).

Лекторският екип включва водещите специалисти по право на ЕС на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, сред които доц. д.ю.н. Атанас Семов, носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС, ръководител на обучението, доц. д-р Юлия Захариева, адв. гл. ас. д-р Иван Стойнев, адв. гл. ас. д-р Христо Христев. Предвидено е участие и на поне един високоавторитетен чуждестранен лектор (като проф. Жан-Пол Жаке, бивш главен юрист на ЕС, проф. Доминик Ритленг, реферандер в Съда на ЕС и зам.-ректор на Университета на Страсбург, проф. Жан-Клод Готрон от Университета на Бордо, проф. Жоел Ридо от Университета на Ница и др.). Техните лекции ще се провеждат с експертен консекутивен превод от българските лектори.

Учебната програма (приложена по-долу) е съобразена с основните въпроси и практически потребности на българските адвокати и включва всичко основни въпроси на Правото на ЕС. Конкретното детайлно съдържание на всеки модул ще може да се уточнява или допълва въз основа на Ваши предложения (изисквания).

Учебна програма:

 

Модул 1. Правна система на ЕС (март 2017 г.)

Встъпителен тест.

Особена властова същност на ЕС, определяща най-важните особености на правната система на ЕС. Правен статус на членуващата държава. Проблеми на конституционното правосъдие (практическо занятие върху практиката на КС и СЕС).

Режим на компетенциите на ЕС – значение за националния юрист. Контрол от националните парламенти и възможности на националния адвокат.

Основни особености на институционната система на ЕС – значение за националния юрист. Нормотворчески процес в ЕС и възможности за намеса. Значение на председателството на Съвета на ЕС и възможности на българското председателство през 2018 г.

Система на източниците на правото на ЕС: особености на Учредителните договори и действие в ДЧ, съществени особености на регламента и директивата (практическа важност за националния адвокат), други източници. Работа със съюзни правни актове (практическо занятие). Откриване на правни актове на ЕС в електронен вид.

Модул 2. Прилагане на правото на ЕС в ДЧ (юни 2017 г.)

Непосредствена приложимост на правото на ЕС (значение за националния адвокат). Забранени национални мерки. Правото на ЕС не става част от вътрешното право – значение на самостоятелното действие. Принципно разграничение от международното право (практически аспекти). Практически проблеми на езиковия режим.

Примат на правото на ЕС – основи в практиката на Съда на ЕС, задължения на националните органи: неприлагане на всяка противоречаща вътрешна норма, неприлагане на препятстваща процесуална норма, прилагане на съюзните норми, права и задължения на националния съдия и възможности на националния адвокат, отговорност при неизпълнение на задълженията. Нови тенденции в практиката на СЕС (изключения от примата). Практически възможности на националния адвокат: какво, от кого и как може да поиска.

Директен ефект (ДЕ) на съюзните правни норми (СПН) – основи в практиката на СЕС, кой и как прилага СПН с ДЕ. Какво, от кого и кога може да поиска националния адвокат. Критерии за директен ефект (практическо значение). Видове директен ефект (дела срещу ДО или срещу частни лица. Последици при незачитането на директния ефект на СПН. Възможности и задължения на администрацията и на съдията.

 

Модул 3. Съдебната система на ЕС и националният юрист  (септември 2017 г.)

Основни особености и разграничения от международните и националните съдилища. Особено положение на националния съдия като първи съдия по правото на ЕС. Организация и функциониране на съдебната система на ЕС. Реформата от 2013 и от 2016 г. Компетентност на СЕС. Производства пред Съда на ЕС – възможности за националния адвокат (практическо занятие).

Преюдициалното запитване: особености и значение, право или задължение на съдията (изводи от практиката на СЕС от 2014-2016 г.). Роля и възможности на националния адвокат спрямо съдията. Как адвокатът да поиска и как съдията да отправи преюдициално запитване.

Дела за нарушения на държавата – особености, доктринално и практическо значение, отговорност за съдебни актове, поправяне на вреди, възможности на националния адвокат.

Дела по преки искове на частни лица (производство за отмяна на правни актове на ЕС и за бездействие на съюзните институции, искове за договорна и извъндоговорна отговорност на ЕС) – особености, възможности за националния адвокат.

Връзка между практиката на СЕС по всички тези производства като задължителен правен източник за националния адвокат и националния съдия.

Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС.

Правна уредба на упражняването на адвокатската професия в ЕС – проблеми и възможности за българския адвокат.

Модул 4. Материално право на ЕС  (ноември 2017 г.)

Общи особености, систематизация.

Основни политика на ЕС – разграничение, правна уредба и действие в ДЧ: възможности за адвоката, задължения на съдията. Конкретни политики (ще бъдат определени въз основа на потребностите на участниците).

Правен режим на конкуренцията – основни особености, практически изводи, роля на националния адвокат и националния съдия.

Вътрешен пазар и 4-те свободи – приложимо право в ДЧ, основни особености в практиката. Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела.

Гражданство на ЕС – особености на института, права, практическа защита пред национални органи.

Правен режим на защитата на правата на човека в ЕС: особености и действие на ХОПЕС (актуална практика на СЕС), проблеми на не-присъединяването на ЕС към ЕКПЧ. Европейска заповед за арест и ХОПЕС.

Заключително практическо занятие с решаване на казус и провеждане на тест. Очертаване на теми за последващо задълбочено обучение.

Награждаване на най-изявените участници и връчване на дипломите.

Всякакви допълнителни разяснения можете да потърсите на coa@abv.bg

Тел.: 02/980 10 92; 02/980 24 92

GSM: 0884 922 913

Подобни статии

„Договорът за наем.

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 13.12.2016 г. от 14:00 до 17:00 ч. с лектор: съдия Стилияна Григорова – СРС.

Представяне на книгата на
„Новите положения в Закон

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 02.02.17 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Валя Гигова.

Семинар с г-жа Ерин Симон

 

Новите промени в ГПК

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира следните семинари, свързани с новите промени в Гражданскопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: „Новите промени в ГПК“

Дата и място на

Национална конференция на
„Актуална практика на ВАС

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 19.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектори: адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева.

“Отговорност на правните

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 09.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектори: адв. Гинка Христова и съдия Пламен Дацов.

Предстоящи семинари

НОЕМВРИ:

23.11.2016 г. (сряда) от 14,00 ч. до 17,00 ч.
„Обжалване действията на съдебния изпълнител“
Лектор: адв. Бистра Славеева
„Държавата като привилигирован взискател“
Лектор: адв. Магдалена Колева

24.11.2016 г.

Посещение на делегация от