Потърсете ни: 02/980 1092

За нас

Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“
--------

Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на Закона за адвокатурата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Вписана е в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на 16 декември 2005 година с решение на Софийски градски съд по фирмено дело No.14158/2005 за неопределен срок.

Фондацията e юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла ЗЮЛНЦ.

Решението на СГС за вписване на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и вписване на новия УС може да откриете тук.

Учредителния акт на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ може да откриете тук.

Правилника за организацията и дейността на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ може да откриете тук.

МИСИЯ

Да съдейства за утвърждаване на независима и професионална адвокатура. Да изгражда и развива европейското самочувствие у практикуващите адвокати, чрез обучение и квалификация.

ЦЕЛ
  • Обучение, поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите;
  • Обучение на младши, новоприети и кандидати за адвокати;
  • Подготовка на адвокатите за прилагане правото на Европейския съюз;
  • Запознаване с международното право и правото на други държави;
  • Осъществяване на международни контакти и сътрудничество със сходни организации;
  • Развитие и подпомагане на научната дейност в областта на правните и сходни науки
СРЕДСТВА
  • Организация и провеждане на семинари, лекционни курсове и други форми на обучение;
  • Организиране и подпомагане издаването и разпространението на специализирана правна литература;
  • Разработване и участие в програми за набиране на средства от местни чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Управителен съвет на фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“:

Председател на УС:

адв. Йордан Цветанов Йорданов

Членове:

проф. д-р Дончо Хрусанов

адв. Емилия Недева

адв. Любомир Денев

адв. Румен Кирилов

 

Координатор – ръководител на администрацията

Томислав Тошков

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

Фондацията се представлява от председателя на Управителния съвет адв. Йордан Йорданов.

БАНКОВА СМЕТКА на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Уникредит-Булбанк АД, клон „Калоян“
IBAN: BG44UNCR76301077718918
BIC код: UNCRBGSF