Потърсете ни: 02/980 1092

Кой е Кръстю Цончев?

Изтъкнатият български правник, учен, адвокат и законотворец Кръстю Цончев е роден през 1910 г. в гр. София. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1933 г. Частен хоноруван доцент в Катедрата по гражданскоправни науки на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Научната му кариера e била прекъсната по политически съображения. Бил е заместник-председател на Сдружението по сравнително право при Съюза на юристите в България.

 

Кръстю Цончев е бил дългогодишен адвокат и изключително даровит юридически писател. От първите му значителни трудове е монографията „Отговорност на трето лице за нарушение на чуждо облигационно право“ (1940 г.), след което следва студията „Принос към деликтната отговорност за чужди действия“ (1945-1946 г.). По-късно се появяват и „Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството“ (1971 г.), „Подобренията“ (1972 г.), „Симулацията в гражданското право“ (1974 г.), „Съдебна делба“ (1985 г.) и „Договор за дарение“ (1988 г.).