Потърсете ни: 02/980 1092

Отчети за дейността и ГФО на ЦОА

Годишни отчети за дейността на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ за:

 

2018 г. 

 

Отчет за първото шестмесечие на 2018 г.

 

2017 г.

 

2016 г.

 

2015 г.

 

2014 г.

 

2008-2013 г.

 

2007 г.

 

2006 г.

 

2005-2010 г.

 

 

Годишен финансов и счетоводен отчет на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ за:

 

2018 г. (ГФО и одиторски доклад)

 

2017 г. (счетоводен баланс, отчет на паричните потоци, отчет на приходите и разходите от нестопанска дейност, отчет за приходите и разходите от стопанска дейност, доклади на независим регистриран одитор – от 01.01. до 30.09.17 г. и от 01.10. до 31.12.17 г., финансови доклади, бюджет-отчет).

 

2016 г. (баланс, бюджет-отчет, капитал, ОПП, ОПР).

 

2015 г. (баланс, бюджет-отчет, капитал, ОПП, ОПР).

 

2014 г. (баланс, бюджет-отчет, капитал, ОПП, ОПР).

 

2013 г. (баланс, бюджет-отчет, капитал, ОПП, ОПР).

 

2012 г.

 

2011 г.

 

2010 г.

 

2009 г.

-------------